Geluidsdragers

 

De Richtlijnen voor Geluidsdragers vormen een subset van de Richtlijnen voor Audiovisueel materiaal.

I.   Algemene beschrijvingstechniek

Van elke geluidsdrager wordt minimaal één beschrijving van het document zelf ingevoerd: de zgn. documenttitel. Deze beschrijving heeft als voornaamste doel de vastlegging van de voor het document identificerende gegevens.

Daarnaast dienen de op het document vastgelegde werken (voor definitie van 'werk' zie hieronder) beschreven te worden. Als het document slechts 1 werk bevat (bijv. een complete symfonie) worden de gegevens benodigd voor de identificatie van het werk plus uitvoering ook opgenomen in de documenttitel. In dit geval wordt dus slechts 1 titel onder 1 PPN ingevoerd.

Als het document echter meerdere afzonderlijke werken bevat, kunnen de werken via aparte beschrijvingen worden ontsloten: de zgn. onderdeeltitels. Alle gegevens benodigd voor identificatie van het werk plus uitvoering worden nu per werk in een aparte onderdeeltitel opgenomen. Invoeren van deze gegevens bij de documenttitel is NIET toegestaan. Het aantal te maken onderdeeltitels is vrij, maar is in principe nooit groter dan het aantal werken dat het document bevat.

Werk

Onder 'werk' dient te worden verstaan: een door de maker (componist/auteur) als eenheid aangeduid (muziek)werk, eventueel opgebouwd uit delen en/of onderdelen; de eenheid dient te blijken uit een door de maker (componist/auteur) toegekende titel en/of opusnummer. Werken die door uitgevers als quasi-eenheid worden gepresenteerd (bijv. onder 1 soortnaam) worden als afzonderlijke werken behandeld.

Voor het vastleggen van de relatie tussen onderdeeltitels en een documenttitel wordt kmc 1620 gebruikt. Deze kmc waarborgt de eenheid van presentatie van de verschillende beschrijvingen. De kmc wordt alleen gebruikt in onderdeeltitels. In de documenttitel wordt geen kmc 3072 gebruikt (zoals te doen gebruikelijk bij relatie tussen artikel- tijdschrifttitel).

Als naast de documenttitel ook onderdeelbeschrijvingen zijn gemaakt, wordt in de documenttitel een kmc 4700 met als inhoud "OT" ingevoerd om andere gebruikers er op te attenderen dat er aan een documenttitel onderdeeltitels gekoppeld zijn.

II.   Bronnen voor de beschrijving

Als primaire bron voor de beschrijving kiest men in alle gevallen het label, tenzij het label of de labels slechts een opsomming van de verschillende onderdelen van het document vermeldt, en de hoes of de bijsluiter een dektitel fourneert. In dat geval geldt de bron van de dektitel als primaire bron voor de beschrijving.

Als de hoes fungeert als primaire bron voor de beschrijving, geldt dat de voorkant van de hoes voor het vaststellen van de dektitel prevaleert boven achterzijde en rugzijde.

Als gekozen is voor een dektitel (onafhankelijk van de plaats van herkomst: label, hoes of bijsluiter), geldt dat een eventueel aanwezige variant van die dektitel wordt opgenomen in een annotatie en verdubbeld als volgt:

4201

Rugtitel: Virtuoso transcriptione

3261

@Virtuoso transcriptione

(dektitel: 'Romantic transcriptions')

Als de dektitel slechts bestaat uit een persoons- of corporatienaam, wordt gehandeld conform RT4 par. 21.

III.   Relatie met ingangen

De hiervoor gegeven algemene richtlijnen voor de te hanteren beschrijvingstechnieken voor geluidsdragers, en de daarbij te hanteren bronnen voor de beschrijving, staan in directe relatie met de richtlijnen voor de ingangen (de catalogusbouw).

Deze richtlijnen worden behandeld in PAR 402-403.

IV.   Minimale eisen (systeem verplicht)

1.   Documenttitels

0500

status/soort

4000

titel plus auteursvermelding

4060

collatie

1100

jaar van uitgave

700X

selectiesleutel (of kmc 4700)

2.   Onderdeeltitels

0500

status/soort

321X

uniforme titel

1620

relatie met documenttitel

700X

selectiesleutel (of kmc 4700)

Voor geluidsdragers geldt bij het toekennen van v-status voor document- en onderdeeltitels:

1.  Systeemverplicht: thesaureren persoonsnamen (conform bestaande richtlijnen).

2.  Verplicht bij afspraak:

-  Volledige uniforme titel bij klassieke muziek(kmc 321X) in gethesaureerde vorm

-  Een aantal annotaties

-  Gecontroleerd jaar van uitgave

-  Labelgegevens (kmc 230X)

-  Indien voorkomend: titelvariant op algemeen niveau (kmc 326X) en niet op lokaal niveau.

 

Bewerkingen

Bewerkingen worden behandeld conform de regels gegeven in RT3 par. K26, met name de onder a, b en c genoemde regels uit de 1e alinea en de 3e alinea. Deze laatste alinea is met name van belang als de catalogiseerder niet kan beslissen - om wat voor reden dan ook - of het gaat om een nieuw werk of niet. De gegeven aanwijzing "raadpleging van de inhoud" zal bij geluidsdragers slechts bestaan uit het raadplegen van de evt. begeleidende tekst in, op of (los) bij het document of de houder. Bibliograferen is uiteraard mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden (werklast).

Zie de regels voor de uniforme titel (kmc 326X) voor een overzicht van bronnen die gebruikt worden bij bibliograferen. Als ook na bibliograferen geen beslissing mogelijk is, geldt de presentatie van het document als doorslaggevend.

Validatie onderdeeltitels

Verplicht:

Gs

Ms

0500

*

*

bibl. soort/status

1620

*

*

redactie

321X

*

*

uniforme titel

700X

*

*

Optioneel: overige kenmerken

Validatie koepeltitels

Verplicht:

Ga

Ma

0500

*

*

bibl. soort/status

1100

*

*

jaar

4000

*

*

titel

4030

*

uitgever

700X

*

*

Verandering van gegevens betreffende collatie, editie en jaar van uitgave noodzaken niet altijd tot het maken van een nieuwe beschrijving van een document.

Herpersingen van een grammofoonplaat bijv. kunnen met behulp van de herdruktechniek met één en dezelfde beschrijving worden gecatalogiseerd. Ook als twee verschillende informatiedragers (compactdisc/grammofoonplaat bijv.) dezelfde informatie bevatten, kunnen met behulp van de herdruktechniek beide geluidsdragers met dezelfde beschrijving worden gecatalogiseerd.

Men maakt gebruikt van de herdruktechniek als de volgende gegevens van twee objecten niet verschillen:

·  De titelgegevens (kmc 4000)

·  De informatieve inhoud (dezelfde opnamen)

·  De (echte) reeks waarin het document verschijnt

·  De label-naam

In het laatste geval worden de labelnummers van de verschillende geluidsdragers afzonderlijk vermeld in de kenmerkcodes 230X. Afwijkende gegevens omtrent collatie, editie en jaar van uitgave worden vermeld op exemplaarniveau (kmc's 4860, 4820/4821 en 4850).

Bij optreden van belangrijke wijzigingen in één der vier genoemde categorieën wordt de editietechniek gehanteerd, d.w.z. een aparte beschrijving onder eigen PPN.

 

Laatste bewerkingsdatum: 24-08-2001