Relatiecodes - Algemene inleiding

Introductie

Invoer in het GGC

Relatiecodes in het PICA formaat


  Relatiecodes - tabellen

Inleiding tabellen met relatiecodes

Engelse en Nederlandse betekenis van relatiecodes en toelichting

Relatiecodes met de zwaarte van 'creator'

Waarschijnlijk meest gebruikte relatiecodes

Relatiecodes gesorteerd op code

Relatiecodes gesorteerd op Nederlandse betekenis

Relatiecodes gegroepeerd naar context

Introductie

Internationale uitwisseling van bibliografische data wordt steeds belangrijker. Meestal bestaat een gedeelte van de bibliografische records uit gecodeerde informatie. Codes zijn in beginsel 'taalonafhankelijk' en kunnen daarom binnen uiteenlopende taal- en cultuurgebieden worden gehanteerd.

In het kader van FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), FRAD (Functional Requirements for Authority Data) en RDA (Resource Description and Access) wordt veelvuldig op het belang en de noodzaak van relatieaanduidingen gewezen in verband met de behoeften en het zoekgedrag van de (eind)gebruikers. Bij het inlezen van records vanuit WorldCat worden de relatiecodes meegenomen, zodat deze bij het in gebruik nemen van bibliografische records niet meer behoeven te worden toegevoegd.

Een onderdeel van het MARC formaat zijn de MARC relatiecodes. In de RDA Toolkit behandelt Appendix I de 'Relationship designators' gerelateerd aan personen, families en corporaties. Deze 'relationship designators' zijn termen, geen codes.

De relatieaanduidingen geven de relatie of functie van een persoon, familie of corporatie t.o.v. een publicatie, zoals een boek, een film, een handschrift, een audio-cd, een cartografische kaart etc., aan. Bij bladmuziek bijvoorbeeld kan aangegeven worden wie de componist is, bij een concertregistratie wie de componist en wie de dirigent is, bij films wie de regisseur is, bij strips wie de tekenaar en wie de schrijver is, bij vertaalde romans wie de auteur en wie de vertaler is etc.

Relatiecodes zijn relevant voor alle documentsoorten, zoals boeken, bewegend beeld, niet-bewegend beeld, handschriften, brieven, geluid, bladmuziek, cartografisch materiaal, software en objecten.

De MARC 21 lijst met relatiecodes, de MARC Code List for Relators, is geen statische lijst, maar wordt regelmatig uitgebreid en bijgewerkt. Tevens is Appendix I Relationship designators: Relationships between a Resource and Persons, Families, and Corporate Bodies Associated with the Resource van de RDA Toolkit in deze algemene inleiding verwerkt. De lijst van MARC 21 en van RDA zijn op elkaar afgestemd, in die zin dat de definities van de 'relationship designators' die in beide systemen voorkomen, gelijk zijn getrokken. Maar de MARC 21 lijst met relatiecodes is uitgebreider dan de RDA-lijst.

In de praktijk geldt daarom het uitgangspunt dat de catalogiseerder probeert om zoveel mogelijk gebruik te maken van de relatieaanduidingen die zowel binnen MARC 21 als RDA zijn gedefinieerd. Als er echter behoefte is aan een meer specifieke aanduiding, wordt gebruikt gemaakt van de relatiecodes die in de MARC 21 lijst voorkomen en niet in RDA. Deze werkwijze wordt ondersteund door RDA. In Appendix I Relationship designators: Relationships between a Resource and Persons, Families, and Corporate Bodies Associated with the Resource - General Guidelines on Using Relationship Designators van de RDA Toolkit staat: "If none of the terms listed in this appendix is appropriate or sufficiently specific, use another concise term to indicate the nature of the relationship."

Invoer in het GGC

In het PICA formaat bestaat al lange tijd de mogelijkheid om relatiecodes te gebruiken. In de online documentatie van kmc 3000 e.d. wordt onder het kopje 'Invoer:' de relatiecode genoemd. Deze code wordt omgeven door $ $. Relatiecodes zijn dus onderdeel van titelrecords en niet van thesaurusrecords.

Relatiecodes bieden mogelijkheden om gegevens veel duidelijker te presenteren op het beeldscherm aan de (eind)gebruikers.

Voorbeeld diagnostische presentatie
3000  Wolfgang Amadeus@Mozart$cmp$
3011  Konstantin@Krimets$cnd$

De relatiecode 'cmp' betekent 'composer' ofwel 'componist' en de betekenis van 'cnd' is 'conductor' oftewel 'dirigent'. In de gelabelde presentatie van het GGC, WebGGC en PiCarta worden de relatiecodes gebruikt om bijpassende labels te genereren.

Voorbeeld oude situatie
Auteur                               Wolfgang Amadeus Mozart
Overige medewerker(s)     Konstantin Krimets

Voorbeeld nieuwe situatie
Componist     Wolfgang Amadeus Mozart
Dirigent          Konstantin Krimets

De talen waarin deze labels beschikbaar zijn, zijn alleen Nederlands en Engels. Duits en Frans worden (voorlopig) niet ondersteund.

Afgesproken is om de relatiecodes uit praktische overwegingen niet verplicht te stellen. Dit heeft onder andere te maken met offline import en retro invoer van bibliografische records. Gelet op het grote belang van deze codes is afgesproken om ze toe te voegen bij nieuwe records. Het is dus niet de bedoeling om reeds aanwezige codes te verwijderen; het is uiteraard wel de bedoeling om ze aan te passen, mochten ze niet correct zijn.

Om de invoer te vergemakkelijken zijn de codes ondergebracht in een tabel die vanuit WinIBW 3.7 e.v. is op te roepen met de toetscombinatie Crtl-T bij alle kmc's waarin relatiecodes kunnen voorkomen. Bovendien kent een catalogiseerder na verloop van tijd de meest belangrijke codes ongetwijfeld uit het hoofd.

Er is aan deze algemene inleiding een aparte tabel toegevoegd waarin de relatiecodes zijn gegroepeerd naar de context waarin deze functies waarschijnlijk het meest of bijna uitsluitend zullen voorkomen zoals grafische vormgeving, handschriften en cartografie: Relatiecodes gegroepeerd naar context. Er zijn hiernaast diverse andere tabellen met relatiecodes beschikbaar: Inleiding tabellen met relatiecodes. Op deze manier wordt het vinden van de juiste relatiecodes aanzienlijk vergemakkelijkt.

Relatiecodes in het PICA formaat

De relatiecode staat in principe vóór het PPN in de kmc's 3000, 300X, 301X e.d. Echter, bij brieven (D) en handschriften (F) wordt de relatiecode achter het PPN en de expansie gezet, omdat dat de 'meest natuurlijke' positie is; immers, bij brieven (D) en handschriften (F) ontbreken de naamselementen voorafgaand aan het PPN.

De relatiecode binnen één kmc is herhaalbaar. Op deze manier kunnen aan eenzelfde persoon of corporatie meerdere relatiecodes worden toegekend, zonder dat de persoon of corporatie hoeft te worden verdubbeld. In het MARC formaat zijn deze codes ook herhaalbaar, zodat ook de uitwisseling van data wordt vergemakkelijkt.
Voorbeeld: 3011 James@Galway$prf$$cnd$

Relatiecodes worden niet alleen toegepast bij persoonlijke auteurs, maar ook bij families, corporatieve auteurs en congressen.

Inleiding tabellen met relatiecodes

Deze algemene inleiding bevat diverse tabellen. Deze weerspiegelen de stand van zaken per oktober 2014.

- Engelse en Nederlandse betekenis van relatiecodes en toelichting

- Relatiecodes met de zwaarte van 'creator'

- Waarschijnlijk meest gebruikte relatiecodes

- Relatiecodes gesorteerd op code

- Relatiecodes gesorteerd op Nederlandse betekenis

- Relatiecodes gegroepeerd naar context

Bij het toekennen van relatiecodes zijn de volgende uitgangspunten zeer belangrijk:

We hebben hieronder enkele praktische voorbeelden uitgewerkt.

Author / Auteur (aut) en Contributor / Bijdrager (ctb)
De term 'author' met de relaticode 'aut' mag uitsluitend worden gebruikt als de betreffende persoon, familie of corporatie de rol van 'creator' heeft. Heeft een 'auteur' bijgedragen aan een publicatie, maar slechts als 'contributor', dan mag de relatiecode 'aut' dus niet toegekend worden, maar wel 'ctb' met de betekenis 'Contributor'.

Voorbeeld
3000 Jan@Jansen$aut$
4000 @Amsterdam / Jan Jansen

In dit geval draagt Jan Jansen hoofdverantwoordelijkheid.

Voorbeeld
3000 Jan@Jansen$aut$
3011 Piet/de@Vries$aut$
4000 @Rotterdam / door Jan Jansen en Piet de Vries

Jan Jansen en Piet de Vries zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de publicatie als 'creator'.

Voorbeeld
3000 Jan@Jansen$aut$
4000 @Den Haag / tekst Jan Jansen

In dit geval draagt Jan Jansen hoofdverantwoordelijkheid.

Voorbeeld
3000 Jan@Jansen$aut$
3011 Piet/de@Vries$aut$
3012 Marie@Pieterse$aut$
3013 Anneke@Vermeulen$aut$
3014 Karel/de@Bakker$aut$
4000 @Eindhoven / Jan Jansen, Piet de Vries, Marie Pieterse, Anneke Vermeulen en Karel de Bakker

De personen Jan Jansen, Piet de Vries, Marie Pieterse, Anneke Vermeulen en Karel de Bakker zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. Zij vallen daarom allen onder de categorie 'creator'.

Voorbeeld
3011 Jan@Jansen$edt$
3012 Piet/de@Vries$ctb$
3013 Marie@Pieterse$ctb$
3014 Anneke@Vermeulen$ctb$
3015 Karel/de@Bakker$ctb$
4000 @Arnhem / redactie: Jan Jansen ; auteurs: Piet de Vries, Marie Pieterse, Anneke Vermeulen en Karel de Bakker

De publicatie staat onder redactie van Jan Jansen. De personen Piet de Vries, Marie Pieterse, Anneke Vermeulen en Karel de Bakker hebben ieder afzonderlijk een gedeelte geschreven, dus niet gezamelijk. Zij vervullen dus een rol als 'contributor', in dit geval de rol van bijdrageschrijver.
De verdubbelingen in kmc 3013, 3014 en 3015 zijn optioneel.

Photographer / Fotograaf (pht) en Illustrator / Illustrator (ill)
De term 'photographer' met de relaticode 'pht' mag uitsluitend worden gebruikt als de betreffende persoon, familie of corporatie de rol van 'creator' heeft. Maar heeft een 'fotograaf' bijgedragen aan een publicatie in een ondergeschikte, dan is hij een 'illustrator'. Dan mag de relatiecode 'pht' dus niet toegekend worden, maar wel 'ill' met de betekenis 'Illustrator'.

Artist / Kunstenaar (art) en Illustrator / Illustrator (ill)
'Kunstenaar' is een ruim begrip. Tekenaars bijvoorbeeld worden tot de 'kunstenaars' gerekend, maar uitsluitend als de betreffende persoon, familie of corporatie de rol van 'creator' heeft Heeft een 'tekenaar' bijgedragen aan een publicatie in een ondergeschikte rol, dan is hij een 'illustrator'. Dan mag de relatiecode 'art' dus niet toegekend worden, maar wel 'ill' met de betekenis 'Illustrator'.

Voorbeeld
3000 Jan@Jansen$aut$
3011 Kees/de@Vries$ill$
4000 @Groningen / tekst Jan Jansen ; illustraties Kees de Vries

Voorbeeld
3000 Jan@Jansen$aut$
3011 Kees/de@Vries$ill$
4000 @Leeuwarden / Jan Jansen ; met tekeningen van Kees de Vries

De ene keer wordt gesproken over een illustrator, de andere keer over een tekenaar. In beide situaties wordt de relatiecode 'ill' gebruikt met de betekenis 'illustrator'. Oftewel, in deze en andere situaties dient men op zoek te gaan naar een synonieme of verwante term die de functie het beste weergeeft, los van de gebruikte formulering in de publicatie.

De schrijver van de tekst van een stripverhaal wordt vaak aangeduid met de schrijver van het scenario of de scenarioschrijver. Daarnaast is de tekenaar verantwoordelijk voor de illustraties. Als beide functies over verschillende personen zijn verdeeld, krijgt de tekenaar relatiecode 'art' met de betekenis 'kunstenaar' en de schrijver van het scenario krijgt relatiecode 'aut' met de betekenis 'auteur'. Als de tekenaar en de auteur van het scenario dezelfde persoon zijn, wordt geadviseerd om beide relatiecodes te gebruiken. Zowel de relatiecode 'art' als 'aut' worden gehanteerd als er sprake is van 'creators'. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijkheid voor de publicatie.

Voorbeeld
3000 Marten@Toonder$art$$aut$
4000 Een @vastberaden heer / Marten Toonder

Voorbeeld
3000 Luc@Jacamon$art$
3011 @Matz"$aut$
4000 @Volharding / tekeningen: Luc Jacamon ; scenario: Matz
4201 Vertaald uit het Frans

Voorbeeld
3000 Régis@Loisel$art$$aut$
3011 Jean-Louis@Tripp$art$$aut$
3012 François@Lapierre$clr$
4000 De @vrouwen / scenario en dialogen Régis Loisel & Jean-Louis Tripp ; tek. Régis Loisel & Jean-Louis Tripp ; inkleuring François Lapierre
4201 Vertaald uit het Frans

Voorbeeld
3000 Xavier@Coste$art$$aut$$clr$
4000 @Egon Schiele / scenario, tekeningen en inkleuring: Xavier Coste
4201 Vertaald uit het Frans

Compiler / Samensteller (com) en Editor / Redacteur / Bezorger / Tekstuitgever (edt)
De relatiecode 'com' met de betekenis compiler/samensteller duidt op een 'creator'. Vervult een 'samensteller' slechts in een ondergeschikte rol, dan is hij een 'editor' (edt).

Filmmaker / Filmmaker (fmk) en Film director / Fimregisseur (fmd)
De relatiecode 'fmk' met de betekenis filmmaker/filmmaker duidt op een 'creator'. Als er sprake is van een ondergeschikte rol, dan is hij een 'film director/fimregisseur' (fmd).

Adapter / Bewerker (adp), Editor / Redacteur / Bezorger / Tekstuitgever (edt) en Translator / Vertaler (trl)
Bij het toekennen van relatiecodes is de terminologie in publicaties niet bepalend, maar de functie van de betreffende persoon of organisatie voor de publicatie!
- "Bewerkt naar de nieuwste inzichten". In dit geval ligt de relatiecode 'edt' voor de hand.
- "Bewerkt naar de film". In deze situatie wordt 'adp' gebruikt. De Engelse toelichting op relatiecode 'adp' (adapter) luidt: "A person or organization who 1) reworks a musical composition, usually for a different medium, or 2) rewrites novels or stories for motion pictures or other audiovisual medium." Dit betekent dat deze relatiecode alleen gebruikt mag worden als er sprake is van bewerkingen van muziek of t.b.v. film e.d.!
- "Bewerkt naar het Duits". Als met 'bewerkt' in feite 'vertaler' wordt bedoeld, dan wordt de relatiecode 'trl' gehanteerd.

Narrator / Verteller (nrt)
De persoon die een luisterboek voorleest, wordt beschouwd als een verteller met de bijbehorende relatiecode 'nrt' (narrator). Als de voorlezer ook de auteur (aut) van het boek is, wordt geadviseerd om beide relatiecodes te gebruiken.
De relatiecode 'stl' met de betekenis van 'verhalenverteller' (storyteller) wordt in deze gevallen in principe niet gebruikt.

Other / Overig (oth)
In de omschrijving van deze relatiecode staat: "A role that has no equivalent in the MARC list." Het advies is om deze code in principe niet te gebruiken bij nieuwe invoer, maar te laten staan bij records die in het GGC zijn ingelezen.

Functies in publicaties waar 'assistent' voorstaat
Wat wordt de relatiecode bij functies waar 'assistent' voorstaat, zoals assistent editor? Als de persoon de functie van editor heeft, dan wordt deze persoon als editor beschouwd en krijgt hij de bijbehorende relatiecode, d.w.z. 'edt'.

Congressen
Welke relatiecode geef je aan een congres, wanneer niet duidelijk is of de organiserende instantie auteur, editor, uitgever of alleen sponsor is? Als de naam van een congres op de titelpagina staat, dan is dat niet automatisch de creator. Als niet uit de publicatie op te maken valt wat de rol is geweest, dan wordt volstaan met een algemene annotatie.

Voorbeeld
4201 Titelpagina vermeldt: <congresnaam>

Op de naam van het congres wordt een gewone verdubbeling gemaakt in kmc 3161.

Welke relatiecodes kunnen in de kmc's 560X en 562X worden gebruikt?
In een aantal gevallen kan de relatiecode 'dpc' met de betekenis van 'depicted', 'afgebeelde' worden gebruikt. De definitie van depicted is: "An entity depicted or portrayed in a work, particularly in a work of art." In andere of twijfelgevallen wordt er geen relatiecode toegevoegd. Bovendien vertegenwoordigen kmc 560X (persoon als onderwerp) en kmc 562X (corporatie als onderwerp) impliciet al een rol, namelijk onderwerp van de publicatie.

Relatiecodes bij corporaties (en personen e.d.) gerelateerd aan het 'uitgeven' van een publicatie
De meest voorkomende relatiecodes die worden toegekend aan corporaties, zijn waarschijnlijk:


Het zijn afzonderlijke functies, die elkaar niet overlappen of insluiten. Elk van deze relatiecodes legt een bepaald accent. Dit betekent dat een combinatie van bovenstaande relatiecodes aan personen en corporaties mag worden toegekend.
Ook kan in bepaalde situaties de volgende relatiecode worden toegekend: cph (Copyright holder / Copyrighthouder).

Engelse en Nederlandse betekenis van relatiecodes en toelichting

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de MARC Code List for Relators en op Appendix I Relationship designators: Relationships between a Resource and Persons, Families, and Corporate Bodies Associated with the Resource van de RDA Toolkit.

De lijst is gesorteerd op de Engelse betekenis van de afkorting. We hebben Nederlandse termen toegevoegd. De toelichting is grotendeels in het Engels.

Verder is in de kolom 'Gedefinieerd in RDA / MARC 21' aangegeven of de betreffende term alleen in RDA, alleen in MARC 21 of in beide voorkomt.

In de toelichting worden de volgende afkortingen gehanteerd:
UF Used for
BT Broader Term
NT Narrower Term
De relaties die worden aangeduid met BT en NT zijn ontleend aan Appendix I Relationship designators: Relationships between a Resource and Persons, Families, and Corporate Bodies Associated with the Resource van de RDA Toolkit.

Het is raadzaam om bij het kiezen van relatiecodes niet louter af te gaan om de termen, maar goed te kijken naar de toelichtingen die zijn opgenomen in deze paragraaf.

Engelse term Nederlandse term Code Gedefinieerd in RDA / MARC 21 Creator/contributor Toelichting
Abridger Inkorter abr RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a resource by shortening or condensing the original work but leaving the nature and content of the original work substantially unchanged.
For substantial modifications that result in the creation of a new work, see Author.

(Nieuw: januari 2014)
Actor Acteur act RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to an expression of a work by acting as a cast member or player in a musical or dramatic presentation, etc.

BT Performer
NT Voice actor
Adapter Bewerker adp MARC 21 A person or organization who 1) reworks a musical composition, usually for a different medium, or 2) rewrites novels or stories for motion pictures or other audiovisual medium.
Adressee Ontvanger rcp RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization to whom the correspondence in a work is addressed.

UF Recipient
Term voorheen: Recipient
Analyst Analist anl MARC 21 A person or organization that reviews, examines and interprets data or information in a specific area.
Animator Animator anm RDA
MARC 21
Contributor A person contributing to a moving image work or computer program by giving apparent movement to inanimate objects or drawings.
For the creator of the drawings that are animated, see Artist.
Annotator Annotator ann RDA
MARC 21
Contributor A person who makes manuscript annotations on an item.
Appellant Aanklager apl RDA
MARC 21
Contributor A person or organization who appeals a lower court's decision.
(Nieuw: januari 2014)
Appellee Gedaagde ape RDA
MARC 21
Contributor A person or organization against whom an appeal is taken.
(Nieuw: januari 2014)
Applicant Aanvrager app MARC 21 A person or organization responsible for the submission of an application or who is named as eligible for the results of the processing of the application (e.g., bestowing of rights, reward, title, position).
Appraiser USE Expert
Architect Architect arc RDA
MARC 21
Creator A person, family, or organization responsible for creating an architectural design, including a pictorial representation intended to show how a building, etc., will look when completed. It also oversees the construction of structures.

NT Landscape architect
Arranger Arrangeur arr RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a musical work by rewriting the composition for a medium of performance different from that for which the work was originally intended, or modifying the work for the same medium of performance, etc., such that the musical substance of the original composition remains essentially unchanged.
For extensive modification that effectively results in the creation of a new musical work, see Composer

UF Arranger of music
RDA gebruikt de term Arranger of music.
Arranger of music USE Arranger
Art copyist Kunstkopiist acp MARC 21 A person (e.g., a painter or sculptor) who makes copies of works of visual art.
Art director Art director adi RDA
MARC 21
Contributor A person contributing to a motion picture or television production by overseeing the artists and craftspeople who build the sets.
(Nieuw: januari 2014)
Artist Kunstenaar art RDA
MARC 21
Creator A person, family, or organization responsible for creating a work by conceiving, and implementing, an original graphic design, drawing, painting, etc.
For book illustrators, prefer Illustrator [ill].


UF Graphic technician
NT Sculptor
Artistic director Artistiek leider ard MARC 21 A person responsible for controlling the development of the artistic style of an entire production, including the choice of works to be presented and selection of senior production staff.
Assignee Gevolmachtigde asg MARC 21 A person or organization to whom a license for printing or publishing has been transferred.
Associated name Betrokken naam asn MARC 21 A person or organization associated with or found in an item or collection, which cannot be determined to be that of a Former owner [fmo] or other designated relationship indicative of provenance.
Attributed name Toegeschreven aan att MARC 21 An author, artist, etc., relating him/her to a resource for which there is or once was substantial authority for designating that person as author, creator, etc. of the work indicative of provenance.

UF Supposed name
Auctioneer Veilingmeester auc MARC 21 A person or organization in charge of the estimation and public auctioning of goods, particularly books, artistic works, etc.
Author Auteur aut RDA
MARC 21
Creator A person, family, or organization responsible for creating a work that is primarily textual in content, regardless of media type (e.g., printed text, spoken word, electronic text, tactile text) or genre (e.g., poems, novels, screenplays, blogs). Use also for persons, etc., creating a new work by paraphrasing, rewriting, or adapting works by another creator such that the modification has substantially changed the nature and content of the original or changed the medium of expression.

UF Joint author
NT Librettist
NT Lyricist
NT Screenwriter
Author in quotations or text abtracts Geciteerde auteur aqt RDA
MARC 21
Contributor A person or organization whose work is largely quoted or extracted in works to which he or she did not contribute directly. Such quotations are found particularly in exhibition catalogs, collections of photographs, etc.
Author of afterword, colophon, etc. Nawoord, colofon etc. aft RDA
MARC 21
Contributor A person or organization responsible for an afterword, postface, colophon, etc. but who is not the chief author of a work.
Author of dialog Auteur dialoog aud RDA
MARC 21
Contributor A person or organization responsible for the dialog or spoken commentary for a screenplay or sound recording.
Author of introduction, etc. Inleider etc. aui RDA
MARC 21
Contributor A person or organization responsible for an introduction, preface, foreword, or other critical introductory matter, but who is not the chief author.
Author of screenplay, etc. USE Screenwriter
Autographer Signeerder ato RDA
MARC 21
Contributor A person whose manuscript signature appears on an item.
(Nieuw: januari 2014)
Bibliographic antecedent Oorspronkelijke auteur ant MARC 21 A person or organization responsible for a resource upon which the resource represented by the bibliographic description is based. This may be appropriate for adaptations, sequels, continuations, indexes, etc.
Persoon of organisatie die verantwoordelijkheid draagt voor het werk waarop de publicatie die in het record beschreven wordt, gebaseerd is.
Binder Binder bnd RDA
MARC 21
Contributor A person who binds an item.
Binding designer Bandontwerper bdd MARC 21 A person or organization responsible for the binding design of a book, including the type of binding, the type of materials used, and any decorative aspects of the binding. UF Designer of binding
Blurb writer Schrijver flaptekst blw MARC 21 A person or organization responsible for writing a commendation or testimonial for a work, which appears on or within the publication itself, frequently on the back or dust jacket of print publications or on advertising material for all media.
Book designer Boekontwerper bkd RDA
MARC 21
Contributor A person or organization involved in manufacturing a manifestation by being responsible for the entire graphic design of a book, including arrangement of type and illustration, choice of materials, and process used.

UF Designer of book
UF Designer of e-book
Book producer Boekenuitgever bkp MARC 21 A person or organization responsible for the production of books and other print media.

UF Producer of book
Bookjacket designer Ontwerper stofomslag bjd MARC 21 A person or organization responsible for the design of flexible covers designed for or published with a book, including the type of materials used, and any decorative aspects of the bookjacket.

UF Designer of bookjacket
Bookplate designer Ontwerper ex-libris bpd MARC 21 A person or organization responsible for the design of a book owner's identification label that is most commonly pasted to the inside front cover of a book.

UF Designer of bookplate
Bookseller Boekverkoper bsl MARC 21 A person or organization who makes books and other bibliographic materials available for purchase. Interest in the materials is primarily lucrative.
Bowdlerizer USE Censor
Braille embosser Brailleerder brl RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization involved in manufacturing a resource by embossing Braille cells using a stylus, special embossing printer, or other device.
(Nieuw: januari 2014)
Broadcaster Zendgemachtigde brd RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization involved in broadcasting a resource to an audience via radio, television, webcast, etc.
(Nieuw: januari 2014)
Calligrapher Kalligraaf cll MARC 21 A person or organization who writes in an artistic hand, usually as a copyist and or engrosser.
Cartographer Cartograaf ctg RDA
MARC 21
Creator A person, family, or organization responsible for creating a map, atlas, globe, or other cartographic work.
Caster Gieter cas RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization involved in manufacturing a resource by pouring a liquid or molten substance into a mold and leaving it to solidify to take the shape of the mold.
(Nieuw: januari 2014)
Censor Censor cns MARC 21 A person or organization who examines bibliographic resources for the purpose of suppressing parts deemed objectionable on moral, political, military, or other grounds.

UF Bowdlerizer
UF Expurgator
Chief electrician USE Electrician
Choreographer Choreograaf chr RDA
MARC 21
Creator / contributor A person responsible for creating or contributing to a work of movement.
Cinematographer Cineast cng MARC 21 Contributor A person in charge of photographing a motion picture, who plans the technical aspects of lighting and photographing of scenes, and often assists the director in the choice of angles, camera setups, and lighting moods. He or she may also supervise the further processing of filmed material up to the completion of the work print.
Cinematographer is also referred to as director of photography. Do not confuse with videographer.

UF Director of photography
RDA gebruikt de term Director of photography
Client Cliënt cli MARC 21 A person or organization for whom another person or organization is acting.
Collaborator (Vervallen januari 2014). USE: Contributor
Collection registrar Registrator cor RDA
MARC 21
Contributor A curator who lists or inventories the items in an aggregate work such as a collection of items or works.

BT Curator
(Nieuw: januari 2014)
Collector Verzamelaar col RDA
MARC 21
Contributor A curator who brings together items from various sources that are then arranged, described, and cataloged as a collection. A collector is neither the creator of the material nor a person to whom manuscripts in the collection may have been addressed.

BT Curator
Collotyper Verantwoordelijke voor collotype clt RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization involved in manufacturing a manifestation of photographic prints from film or other colloid that has ink-receptive and ink-repellent surfaces.
Colorist Colorist clr MARC 21 A person or organization responsible for applying color to drawings, prints, photographs, maps, moving images, etc.
Commentator Commentator cmm RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a work by providing interpretation, analysis, or a discussion of the subject matter on a recording, film, or other audiovisual medium.

BT Performer
Commentator for written text Commentator geschreven tekst cwt MARC 21 A person or organization responsible for the commentary or explanatory notes about a text.
For the writer of manuscript annotations in a printed book, use Annotator.
Compiler Samensteller com RDA
MARC 21
Creator A person, family, or organization responsible for creating a new work (e.g., a bibliography, a directory) through the act of compilation, e.g., selecting, arranging, aggregating, and editing data, information, etc.
For a compiler as a contributor, see Editor of compilation.
Complainant Eiser cpl MARC 21 A person or organization who applies to the courts for redress, usually in an equity proceeding.
Complainant-appellant Eiser als eiser in hoger beroep cpt MARC 21 A complainant who takes an appeal from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment, usually in an equity proceeding.
Complainant-appellee Eiser als gedaagde in hoger beroep cpe MARC 21 A complainant against whom an appeal is taken from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment, usually in an equity proceeding.
Composer Componist cmp RDA
MARC 21
Creator / Contributor A person, family, or organization responsible for creating or contributing to a musical resource by adding music to a work that originally lacked it or supplements it.
Compositor Letterzetter cmt MARC 21 A person or organization responsible for the creation of metal slug, or molds made of other materials, used to produce the text and images in printed matter.

UF Typesetter
Conceptor Concept ccp MARC 21 A person or organization responsible for the original idea on which a work is based, this includes the scientific author of an audio-visual item and the conceptor of an advertisement.
Conductor Dirigent cnd RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a musical resource by leading a performing group (orchestra, chorus, opera, etc.) in a musical or dramatic presentation, etc.

BT Performer
Conservator Conservator con MARC 21 A person or organization responsible for documenting, preserving, or treating printed or manuscript material, works of art, artifacts, or other media.

UF Preservationist
Consultant Consultant csl RDA
MARC 21
Contributor A person or organization relevant to a resource, who is called upon for professional advice or services in a specialized field of knowledge or training.
Consultant to a project Consultant bij een project csp MARC 21 A person or organization relevant to a resource, who is engaged specifically to provide an intellectual overview of a strategic or operational task and by analysis, specification, or instruction, to create or propose a cost-effective course of action or solution.
Contestant Betwister cos MARC 21 A person or organization who opposes, resists, or disputes, in a court of law, a claim, decision, result, etc.
Contestant-appellant Betwister als eiser in hoger beroep cot MARC 21 A contestant who takes an appeal from one court of law or jurisdiction to another to reverse the judgment.
Contestant-appellee Betwister als gedaagde in hoger beroep coe MARC 21 A contestant against whom an appeal is taken from one court of law or jurisdiction to another to reverse the judgment.
Contestee Verdedigende partij cts MARC 21 A person or organization defending a claim, decision, result, etc. being opposed, resisted, or disputed in a court of law.
Contestee-appellant Verdedigende partij als eiser in hoger beroep ctt MARC 21 A contestee who takes an appeal from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment.
Contestee-appellee Verdedigende partij als gedaagde in hoger beroep cte MARC 21 A contestee against whom an appeal is taken from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment.
Contractor Contractant ctr MARC 21 A person or organization relevant to a resource, who enters into a contract with another person or organization to perform a specific task.
Contributor Bijdrager ctb MARC 21 A person, family or organization responsible for making contributions to the resource. This includes those whose work has been contributed to a larger work, such as an anthology, serial publication, or other compilation of individual works.
If a more specific role is available, prefer that, e.g. editor, compiler, illustrator.

UF Collaborator
Copier USE Facsimilist
USE Forger
Copyright claimant Claimer van auteursrecht cpc MARC 21 A person or organization listed as a copyright owner at the time of registration. Copyright can be granted or later transferred to another person or organization, at which time the claimant becomes the copyright holder.
Copyright holder Copyrighthouder cph MARC 21 A person or organization to whom copy and legal rights have been granted or transferred for the intellectual content of a work. The copyright holder, although not necessarily the creator of the work, usually has the exclusive right to benefit financially from the sale and use of the work to which the associated copyright protection applies.
Corrector Corrector crr MARC 21 A person or organization who is a corrector of manuscripts, such as the scriptorium official who corrected the work of a scribe.
For printed matter, use Proofreader.
Correspondent Correspondent crp MARC 21 A person or organization who was either the writer or recipient of a letter or other communication.
Costume designer Kostuumontwerper cst RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization that designs the costumes for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.
Counterfeiter USE Forger
Court governed Rechterlijke macht cou RDA
MARC 21
Contributor A court governed by court rules, regardless of their official nature (e.g., laws, administrative regulations).
(Nieuw: januari 2014)
Court reporter Rechtbankverslaggever crt RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a resource by preparing a court's opinions for publication.
(Nieuw: januari 2014)
Cover designer Omslagontwerper cov MARC 21 A person or organization responsible for the graphic design of a book cover, album cover, slipcase, box, container, etc.
For a person or organization responsible for the graphic design of an entire book, use Book designer;
for book jackets, use Bookjacket designer.


UF Designer of cover
Creator Bedenker cre MARC 21 A person or organization responsible for the intellectual or artistic content of a resource.
Curator Conservator cur RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization conceiving, aggregating, and/or organizing an exhibition, collection, or other item.

Term voorheen: Curator of an exhibition
UF Curator of an exhibition
NT Collection registrar
NT Collector
Curator of an exhibition USE Curator
Current owner USE Owner
Dancer Danser dnc RDA
MARC 21
Contributor A performer who dances in a musical, dramatic, etc., presentation.

BT Performer
Data contributor Dataleverancier dtc MARC 21 A person or organization that submits data for inclusion in a database or other collection of data.
Data manager Datamanager dtm MARC 21 A person or organization responsible for managing databases or other data sources.
Dedicatee Opgedragen aan dte RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization to whom a resource is dedicated.

UF Dedicatee of item
Dedicatee of item USE Dedicatee
Dedicator Auteur opdracht dto RDA
MARC 21
Contributor A person who writes a dedication, which may be a formal statement or in epistolary or verse form.
Defendant Gedaagde dfd RDA
MARC 21
Contributor A person or organization who is accused in a criminal proceeding or sued in a civil proceeding.
Defendant-appellant Gedaagde als eiser in hoger beroep dft MARC 21 A defendant who takes an appeal from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment, usually in a legal action.
Defendant-appellee Gedaagde als gedaagde in hoger beroep dfe MARC 21 A defendant against whom an appeal is taken from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment, usually in a legal action.
Degree granting institution Organisatie die academische graad verleent dgg RDA
MARC 21
Contributor A organization granting an academic degree.

UF Degree grantor
Term voorheen: Degree grantor.
Degree grantor USE Degree granting institution
Degree supervisor Promotor van hogere academische graad dgs RDA
MARC 21
Contributor A person overseeing a higher level academic degree.
(Nieuw: april 2014)
Delineator Schetser dln MARC 21 A person or organization executing technical drawings from others' designs.
Depicted Afgebeelde dpc MARC 21 An entity depicted or portrayed in a work, particularly in a work of art.
Deponent USE Witness
Depositor Depositeur dpt RDA
MARC 21
Contributor A current owner of an item who deposited the item into the custody of another person, family, or organization, while still retaining ownership.

BT Owner
Designer Designer dsr RDA
MARC 21
Creator A person, family, or organization responsible for creating a design for an object.
Designer of binding USE Binding designer
Designer of book USE Book designer
Designer of bookjacket USE Bookjacket designer
Designer of cover USE Cover designer
Designer of e-book USE Book designer
Designer of type USE Type designer
Director Regisseur drt RDA
MARC 21
Contributor A person responsible for the general management and supervision of a filmed performance, a radio or television program, etc.

NT Film director
NT Radio director
NT Televison director
Director of photography USE Cinematographer
Dissertant Promovendus dis MARC 21 A person who presents a thesis for a university or higher-level educational degree.
Distribution place Plaats distributie dbp MARC 21 A place from which a resource, e.g., a serial, is distributed.
Distributor Verspreider dst MARC 21 A person or organization that has exclusive or shared marketing rights for a resource.
Donor Schenker dnr RDA
MARC 21
Contributor A former owner of an item who donated that item to another owner.

BT Former owner
Draftsman Technisch tekenaar drm RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a resource by an architect, inventor, etc., by making detailed plans or drawings for buildings, ships, aircraft, machines, objects, etc.

UF Technical draftsman
Dubious author Dubieuze auteur dub MARC 21 A person or organization to which authorship has been dubiously or incorrectly ascribed.
Editor Redacteur / Bezorger / Tekstuitgever edt RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a resource by revising or elucidating the content, e.g., adding an introduction, notes, or other critical matter. An editor may also prepare a resource for production, publication, or distribution.
For major revisions, adaptations, etc., that substantially change the nature and content of the original work, resulting in a new work, see Author.
Editor of compilation Redacteur verzamelwerk edc MARC 21 A person, family, or organization contributing to a collective or aggregate work by selecting and putting together works, or parts of works, by one or more creators.
For compilations of data, information, etc., that result in new works, see Compiler.

(Nieuw: januari 2014)
Editor of moving image work Film editor edm RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization responsible for assembling, arranging, and trimming film, video, or other moving image formats, including both visual and audio aspects.
UF Moving image work editor
(Nieuw: januari 2014)
Electrician Lichttechnicus / Elektricien elg MARC 21 A person responsible for setting up a lighting rig and focusing the lights for a production, and running the lighting at a performance.

UF Chief electrician
UF House electrician
UF Master electrician
Electrotyper Galvaniseur elt MARC 21 A person or organization who creates a duplicate printing surface by pressure molding and electrodepositing of metal that is then backed up with lead for printing.
Enacting jurisdiction Uitvoerende macht enj RDA
MARC 21
Creator A jurisdiction enacting a law, regulation, constitution, court rule, etc.
(Nieuw: januari 2014)
Encoder USE Markup editor
Engineer Technicus eng MARC 21 A person or organization that is responsible for technical planning and design, particularly with construction.
Engraver Graveur egr RDA
MARC 21
Contributor A person or organization who cuts letters, figures, etc. on a surface, such as a wooden or metal plate used for printing.
Etcher Etser etr RDA
MARC 21
Contributor A person or organization who produces text or images for printing by subjecting metal, glass, or some other surface to acid or the corrosive action of some other substance.
Event place Plaats gebeurtenis evp MARC 21 A place where an event such as a conference or a concert took place.
(Nieuw: oktober 2014)
Expert Expert exp MARC 21 A person or organization in charge of the description and appraisal of the value of goods, particularly rare items, works of art, etc.

UF Appraiser
Expurgator USE Censor
Eyewitness USE Witness
Facsimilist Maker facsimile fac MARC 21 A person or organization that executed the facsimile.

UF Copier
Field director Onderzoeksleider fld MARC 21 A person or organization that manages or supervises the work done to collect raw data or do research in an actual setting or environment (typically applies to the natural and social sciences).
Film director Filmregisseur fmd RDA
MARC 21
Contributor A director responsible for the general management and supervision of a filmed performance.

BT Director
(Nieuw: januari 2014)
Film distributor Filmdistributeur fds RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization involved in distributing a moving image resource to theatres or other distribution channels.
(Nieuw: januari 2014)
Film editor Filmredacteur flm MARC 21 A person who, following the script and in creative cooperation with the director, selects, arranges, and assembles the filmed material, controls the synchronization of picture and sound, and participates in other post-production tasks such as sound mixing and visual effects processing. Today, picture editing is often performed digitally.

UF Motion picture editor
Film producer Filmproducent fmp RDA
MARC 21
Contributor A producer responsible for most of the business aspects of a film.

BT Producer
(Nieuw: januari 2014)
Filmmaker Filmmaker fmk RDA
MARC 21
Creator A person, family or organization responsible for creating an independent or personal film. A filmmaker is individually responsible for the conception and execution of all aspects of the film.
(Nieuw: januari 2014)
First party Eerste partij fpy MARC 21 A person or organization who is identified as the only party or the party of the first party. In the case of transfer of rights, this is the assignor, transferor, licensor, grantor, etc. Multiple parties can be named jointly as the first party.
Forger Vervalser frg MARC 21 A person or organization who makes or imitates something of value or importance, especially with the intent to defraud.

UF Copier
UF Counterfeiter
Former owner Vroegere eigenaar fmo RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization formerly having legal possession of an item.

NT Donor
NT Seller
Funder Financiële ondersteuner fnd MARC 21 A person or organization that furnished financial support for the production of the work.
Geographic information specialist Geografische informatie specialist gis MARC 21 A person responsible for geographic information system (GIS) development and integration with global positioning system data.

UF Geospatial information specialist
Geospatial information specialist USE Geographic information specialist
Graphic technician USE Artist
Note: Relator term 'Graphic technician' (coded [grt]) used before March 1988 only.
Honoree Geëerde hnr RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization honored by a work or item (e.g., the honoree of a festschrift, a person to whom a copy is presented).

UF honouree
UF Honouree of item
Honouree USE Honoree
Honouree of item USE Honoree
Host Gastheer-presentator hst RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by leading a program (often broadcast) that includes other guests, performers, etc. (e.g., talk show host).

BT Performer
Host institution Gastorganisatie his RDA
MARC 21
Contributor An organization hosting an event, exhibit, conference, etc., which gave rise to the resource, but having little or no responsibility for the content of the resource.
(Nieuw: januari 2014)
Host, Supporting USE Supporting host
House electrician USE Electrician
Illuminator Verluchter ilu RDA
MARC 21
Contributor A person providing decoration to a specific item using precious metals or color, often with elaborate designs and motifs.
Illustrator Illustrator ill RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a resource by supplementing the primary content with drawings, diagrams, photographs, etc.
If the work is primarily the artistic content created by this entity, use Artist or Photographer.
Imprimatur USE Licensor
Inscriber Schrijver opdracht ins RDA
MARC 21
Contributor A person who has written a statement of dedication or gift.
Instructor USE Teacher
Instrumentalist Instrumentalist itr RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by playing a musical instrument.

BT Performer
Interviewee Geïnterviewde ive RDA
MARC 21
Creator / Contributor A person, family or organization responsible for creating or contributing to a resource by responding to an interviewer, usually a reporter, pollster, or some other information gathering agent.
Interviewer Interviewer ivr RDA
MARC 21
Creator / Contributor A person, family, or organization responsible for creating or contributing to a resource by acting as an interviewer, reporter, pollster, or some other information gathering agent.
Inventor Uitvinder inv RDA
MARC 21
Creator A person, family, or organization responsible for creating a new device or process.

UF Patent inventor
Issuing body Uitgevende instantie isb RDA
MARC 21
Contributor A person, family or organization issuing the work, such as an official organ of the body.
(Nieuw: januari 2014)
Joint author USE Author
Judge Rechter jud RDA
MARC 21
Contributor A person who hears and decides on legal matters in court.
(Nieuw: januari 2014)
Jurisdiction governed Rechtsgebied jug RDA
MARC 21
Contributor A jurisdiction governed by a law, regulation, etc., that was enacted by another jurisdiction.
(Nieuw: januari 2014)
Lab director USE Laboratory director
Laboratory Laboratorium lbr MARC 21 An organization that provides scientific analyses of material samples.
Laboratory director Laboratoriumdirecteur ldr MARC 21 A person or organization that manages or supervises work done in a controlled setting or environment. UF Lab director
Landscape architect Landschapsarchitect lsa RDA
MARC 21
Creator An architect responsible for creating landscape works. This work involves coordinating the arrangement of existing and proposed land features and structures.

BT Architect
Lead Leiding led MARC 21 A person or organization that takes primary responsibility for a particular activity or endeavor.
May be combined with another relator term or code to show the greater importance this person or organization has regarding that particular role.
If more than one relator is assigned to a heading, use the Lead relator only if it applies to all the relators.
Lender Lener len MARC 21 A person or organization permitting the temporary use of a book, manuscript, etc., such as for photocopying or microfilming.
Libelant Aanklager in smaadzaak lil MARC 21 A person or organization who files a libel in an ecclesiastical or admiralty case.
Libelant-appellant Aanklager in smaadzaak als eiser in hoger beroep lit MARC 21 A libelant who takes an appeal from one ecclesiastical court or admiralty to another to reverse the judgment.
Libelant-appellee Aanklager in smaadzaak als gedaagde in hoger beroep lie MARC 21 A libelant against whom an appeal is taken from one ecclesiastical court or admiralty to another to reverse the judgment.
Libelee Gedaagde in smaadzaak lel MARC 21 A person or organization against whom a libel has been filed in an ecclesiastical court or admiralty.
Libelee-appellant Gedaagde in smaadzaak als eiser in hoger beroep let MARC 21 A libelee who takes an appeal from one ecclesiastical court or admiralty to another to reverse the judgment.
Libelee-appellee Gedaagde in smaadzaak als gedaagde in hoger beroep lee MARC 21 A libelee against whom an appeal is taken from one ecclesiastical court or admiralty to another to reverse the judgment.
Librettist Librettist lbt RDA
MARC 21
Creator An author of a libretto of an opera or other stage work, or an oratorio.
BT Author
Licensee Licentiehouder lse MARC 21 A person or organization who is an original recipient of the right to print or publish.
Licensor Licentiegever lso MARC 21 A person or organization who is a signer of the license, imprimatur, etc.

UF Imprimatur
Lighting designer Ontwerper verlichting lgd MARC 21 A person or organization who designs the lighting scheme for a theatrical presentation, entertainment, motion picture, etc.
Lithographer Lithograaf ltg RDA
MARC 21
Contributor A person or organization who prepares the stone or plate for lithographic printing, including a graphic artist creating a design directly on the surface from which printing will be done.
Lyricist Tekstschrijver lyr RDA
MARC 21
Creator An author of the words of a non-dramatic musical work (e.g. the text of a song), except for oratorios.

BT Author
Manufacture place Plaats vervaardiging mfp MARC 21 The place of manufacture (e.g., printing, duplicating, casting, etc.) of a resource in a published form.
Manufacturer Fabrikant mfr MARC 21 A person or organization responsible for printing, duplicating, casting, etc. a resource.
Marbler Marmeraar mrb MARC 21 The entity responsible for marbling paper, cloth, leather, etc. used in construction of a resource.
Markup editor Redacteur opmaakcode mrk MARC 21 A person or organization performing the coding of SGML, HTML, or XML markup of metadata, text, etc.

UF Encoder
Master electrician USE Electrician
Medium Medium med RDA
MARC 21
Contributor A person held to be a channel of communication between the earthly world and a world.
(Nieuw: april 2014)
Metadata contact Contactpersoon metadata mdc MARC 21 A person or organization primarily responsible for compiling and maintaining the original description of a metadata set (e.g., geospatial metadata set).
Metal-engraver Metaalgraveur mte MARC 21 An engraver responsible for decorations, illustrations, letters, etc. cut on a metal surface for printing or decoration.
Minute taker Notulist mtk RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization responsible for recording the minutes of a meeting.
(Nieuw: april 2014)
Moderator Moderator mod RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by leading a program (often broadcast) where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.

BT Performer
Monitor Toezichthouder mon MARC 21 A person or organization that supervises compliance with the contract and is responsible for the report and controls its distribution. Sometimes referred to as the grantee, or controlling agency.
Motion picture editor USE Film editor
Moving image work editor USE Editor of moving image work
Music copyist Muziekkopiist mcp MARC 21 A person who transcribes or copies musical notation.
Musical director Muzikale leiding msd RDA
MARC 21
Contributor A person who coordinates the activities of the composer, the sound editor, and sound mixers for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment.
Musician Musicus mus MARC 21 A person or organization who performs music or contributes to the musical content of a work when it is not possible or desirable to identify the function more precisely.
Narrator Verteller nrt RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by reading or speaking in order to give an account of an act, occurrence, course of events, etc.

BT Performer
Observer USE Witness
Onlooker USE Witness
Onscreen presenter Presentator in beeld osp RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to an expression of a work by appearing on screen in nonfiction moving image materials or introductions to fiction moving image materials to provide contextual or background information.
Use when another term (e.g., narrator, host) is either not applicable or not desired.

BT Performer
(Nieuw: januari 2014)
Opponent Opponent opn MARC 21 A person or organization responsible for opposing a thesis or dissertation.
Organizer Organisator orm RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization organizing the exhibit, event, conference, etc., which gave rise to a resource.

UF Organizer of meeting
(Gewijzigd: oktober 2014; was: Organizer of meeting)
Organizer of meeting USE Organizer
Originator Schepper org MARC 21 A person or organization performing the work, i.e., the name of a person or organization associated with the intellectual content of the work. This category does not include the publisher or personal affiliation, or sponsor except where it is also the corporate author.
Other Overig oth MARC 21 A role that has no equivalent in the MARC list. Deze term komt niet voor in Appendix I Relationship designators van de RDA Toolkit.
Owner Eigenaar own MARC 21 A person, family, or organization that currently owns an item or collection, i.e. has legal possession of a resource.

In Appendix I Relationship designators van de RDA Toolkit wordt de term Current owner gebruikt.
NT Depositor
UF Current owner
Panelist Panellid pan RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by participating in a program (often broadcast) where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion.

BT Performer
(Nieuw: januari 2014)
Papermaker Papiermaker ppm MARC 21 A person or organization responsible for the production of paper, usually from wood, cloth, or other fibrous material.
Participant in a treaty Verdragspartij N.v.t. RDA Contributor A government, international intergovernmental body, or other corporate body that has signed, ratified, or acceded to a treaty.

Deze term komt voor in Appendix I Relationship designators van de RDA Toolkit, maar er bestaat geen relator code in MARC 21.
(Nieuw: oktober 2014)
Patent applicant Patentaanvrager pta MARC 21 A person or organization that applied for a patent.
Patent holder Patenthouder pth MARC 21 A person or organization that was granted the patent referred to by the item.

UF Patentee
Patent inventor USE Inventor
Patentee USE Patent holder
Patron Patroon pat MARC 21 A person or organization responsible for commissioning a work. Usually a patron uses his or her means or influence to support the work of artists, writers, etc. This includes those who commission and pay for individual works.
Performer Uitvoerder prf RDA
MARC 21
Contributor A person contributing to a resource by performing music, acting, dancing, speaking, etc., often in a musical or dramatic presentation, etc. If specific codes are used, [prf] is used for a person whose principal skill is not known or specified.

NT Actor
NT Commentator
NT Conductor
NT Dancer
NT Host
NT Instrumentalist
NT Moderator
NT Narrator
NT On-screen presenter
NT Panelist
NT Puppeteer
NT Singer
NT Speaker
NT Storyteller
NT Teacher
Performer of research USE Researcher
Permitting agency Toestemmingsverlener pma MARC 21 An organization (usually a government agency) that issues permits under which work is accomplished.
Photographer Fotograaf pht RDA
MARC 21
Creator A person, family, or organization responsible for creating a photographic work.
Plaintiff Aanklager ptf RDA
MARC 21
Contributor A person or organization who brings a suit in a civil proceeding.
Plaintiff-appellant Aanklager als eiser in hoger beroep ptt MARC 21 A plaintiff who takes an appeal from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment, usually in a legal proceeding.
Plaintiff-appellee Aanklager als gedaagde in hoger beroep pte MARC 21 A plaintiff against whom an appeal is taken from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment, usually in a legal proceeding.
Platemaker Platenmaker plt RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization involved in manufacturing a manifestation by preparing plates used in the production of printed images and/or text.
Plates, Printer of USE Printer of plates
Praeses Praeses pra RDA
MARC 21
Creator A person who is the faculty moderator of an academic disputation, normally proposing a thesis and participating in the ensuing disputation.
(Nieuw: januari 2014)
Presenter Presentator pre RDA
MARC 21
Contributor A person or organization mentioned in an "X presents" credit for moving image materials and who is associated with production, finance, or distribution in some way. A vanity credit; in early years, normally the head of a studio.
(Nieuw: januari 2014)
Preservationist USE Conservator
Printer Drukker prt RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization involved in manufacturing a manifestation of printed text, notated music, etc., from type or plates, such as a book, newspaper, magazine, broadside, score, etc.
Printer of plates Drukker platen pop MARC 21 A person or organization who prints illustrations from plates.

UF Plates, Printer of
Printmaker Maker platen prm RDA
MARC 21
Contributor A person or organization who makes a relief, intaglio, or planographic printing surface.
Process contact Contactpersoon voor proces prc MARC 21 A person or organization primarily responsible for performing or initiating a process, such as is done with the collection of metadata sets.
Producer Producent pro RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization responsible for most of the business aspects of a production for screen, audio recording, television, webcast, etc. The producer is generally responsible for fund raising, managing the production, hiring key personnel, arranging for distributors, etc.

NT Film producer
NT Radio producer
NT Television producer
Producer of book USE Book producer
Production company Productiemaatschappij prn RDA
MARC 21
Contributor An organization that is responsible for financial, technical, and organizational management of a production for stage, screen, sound recording, television, webcast, etc.
(Nieuw: januari 2014)
Production designer Production designer prs RDA
MARC 21
Contributor A person or organization responsible for designing the overall visual appearance of a moving image production.
(Nieuw: januari 2014)
Production manager Productiemanager pmn MARC 21 A person responsible for all technical and business matters in a production.
Production personnel Personeel voor productie prd MARC 21 A person or organization associated with the production (props, lighting, special effects, etc.) of a musical or dramatic presentation or entertainment.
Production place Plaats productie prp MARC 21 The place of production (e.g., inscription, fabrication, construction, etc.) of a resource in an unpublished form.
Programmer Programmeur prg RDA
MARC 21
Creator A person, family, or organization responsible for creating a computer program.
Project director Projectleider pdr MARC 21 A person or organization with primary responsibility for all essential aspects of a project, has overall responsibility for managing projects, or provides overall direction to a project manager.
Promoter USE Thesis advisor
Proofreader Proeflezer pfr MARC 21 A person who corrects printed matter.
For manuscripts, use Corrector [crr].
Provider Leverancier prv MARC 21 A person or organization who produces, publishes, manufactures, or distributes a resource if specific codes are not desired (e.g. [mfr], [pbl]).
(Nieuw: oktober 2014)
Publication place Plaats uitgave pup MARC 21 The place where a resource is published.
(Nieuw: oktober 2014)
Publisher Uitgever pbl MARC 21 A person or organization responsible for publishing, releasing, or issuing a resource.
Publishing director Manager verantwoordelijk voor uitgavebeleid pbd MARC 21 A person or organization who presides over the elaboration of a collective work to ensure its coherence or continuity. This includes editors-in-chief, literary editors, editors of series, etc.
Puppeteer Poppenspeler ppt RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by manipulating, controlling, or directing puppets or marionettes in a moving image production or a musical or dramatic presentation or entertainment.

BT Performer
Radio director Eindredacteur radioprogramma rdd RDA
MARC 21
Contributor A director responsible for the general management and supervision of a radio program.

BT Director
(Nieuw: januari 2014)
Radio producer Radioproducent rpc RDA
MARC 21
Contributor A producer responsible for most of the business aspects of a radio program.

BT Producer
(Nieuw: januari 2014)
Recipient USE Adressee
Recording engineer Ingenieur opname rce RDA
MARC 21
Contributor A person contributing to a resource by supervising the technical aspects of a sound or video recording session.
Recordist Opnemer rcd RDA
MARC 21
Contributor A person or organization who uses a recording device to capture sounds and/or video during a recording session, including field recordings of natural sounds, folkloric events, music, etc.
(Nieuw: oktober 2014)
Redaktor Redacteur red MARC 21 A person or organization who writes or develops the framework for an item without being intellectually responsible for its content.
Renderer Vertolker (architectuur) ren MARC 21 A person or organization who prepares drawings of architectural designs (i.e., renderings) in accurate, representational perspective to show what the project will look like when completed.
Reporter Verslaggever rpt MARC 21 A person or organization who writes or presents reports of news or current events on air or in print.
Repository Bewaarplaats rps MARC 21 An organization that hosts data or material culture objects and provides services to promote long term, consistent and shared use of those data or objects.
Research team head Hoofd onderzoeksteam rth MARC 21 A person who directed or managed a research project.
Research team member Lid onderzoeksteam rtm MARC 21 A person who participated in a research project but whose role did not involve direction or management of it.
Researcher Onderzoeker res MARC 21 A person or organization responsible for performing research.

UF Performer of research
Respondent Gedaagde rsp MARC 21 A person or organization who makes an answer to the courts pursuant to an application for redress (usually in an equity proceeding).
Respondent Respondent rsp RDA
MARC 21
Creator A candidate for a degree who defends or opposes a thesis provided by the praeses in an academic disputation.
Respondent-appellant Gedaagde als eiser in hoger beroep rst MARC 21 A respondent who takes an appeal from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment, usually in an equity proceeding.
Respondent-appellee Gedaagde als gedaagde in hoger beroep rse MARC 21 A respondent against whom an appeal is taken from one court or jurisdiction to another to reverse the judgment, usually in an equity proceeding.
Responsible party Verantwoordelijke partij rpy MARC 21 A person or organization legally responsible for the content of the published material.
Restager Verantwoordelijke voor opnieuw opvoeren stuk rsg MARC 21 A person or organization, other than the original choreographer or director, responsible for restaging a choreographic or dramatic work and who contributes minimal new content.
Restorationist Restaurateur rsr RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization responsible for the set of technical, editorial, and intellectual procedures aimed at compensating for the degradation of an item by bringing it back to a state as close as possible to its original condition.
(Nieuw: januari 2014)
Reviewer Recensent rev MARC 21 A person or organization responsible for the review of a book, motion picture, performance, etc.
Rubricator Rubricator rbr MARC 21 A person or organization responsible for parts of a work, often headings or opening parts of a manuscript, that appear in a distinctive color, usually red.
Scenarist Scenarist sce MARC 21 A person or organization who is the author of a motion picture screenplay, generally the person who wrote the scenarios for a motion picture during the silent era.
Scientific advisor Wetenschappelijk adviseur sad MARC 21 A person or organization who brings scientific, pedagogical, or historical competence to the conception and realization on a work, particularly in the case of audio-visual items.
Screenwriter Auteur scenario aus RDA
MARC 21
Creator An author of a screenplay, script, or scene.

UF Author of screenplay, etc.
BT Author
(Nieuw: oktober 2014)
Scribe Kopiist scr MARC 21 A person who is an amanuensis and for a writer of manuscripts proper.
For a person who makes pen-facsimiles, use Facsimilist [fac].
Ook gebruikt voor corporaties.
Sculptor Beeldhouwer scl RDA
MARC 21
Creator An artist responsible for creating a three-dimensional work by modeling, carving, or similar technique.

BT Artist
Second party Tweede partij spy MARC 21 A person or organization who is identified as the party of the second part. In the case of transfer of right, this is the assignee, transferee, licensee, grantee, etc. Multiple parties can be named jointly as the second party.
Secretary Secretaris sec MARC 21 A person or organization who is a recorder, redactor, or other person responsible for expressing the views of a organization.
Seller Verkoper sll RDA
MARC 21
Contributor A former owner of an item who sold that item to another owner.

BT Former owner
(Nieuw: januari 2014)
Set designer Decorontwerper std MARC 21 A person who translates the rough sketches of the art director into actual architectural structures for a theatrical presentation, entertainment, motion picture, etc. Set designers draw the detailed guides and specifications for building the set.
Setting Setting stg MARC 21 An entity in which the activity or plot of a work takes place, e.g. a geographic place, a time period, a building, an event.
(Nieuw: oktober 2014)
Signer Ondertekenaar sgn MARC 21 A person whose signature appears without a presentation or other statement indicative of provenance.
When there is a presentation statement, use Inscriber [ins].
Singer Zanger sng RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by using his/her/their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music. A singer's performance may or may not include actual words.

BT Performer
UF Vocalist
Sound designer Geluidsregisseur sds MARC 21 A person who produces and reproduces the sound score (both live and recorded), the installation of microphones, the setting of sound levels, and the coordination of sources of sound for a production.
Speaker Presentator spk RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by speaking words, such as a lecture, speech, etc.

BT Performer
Sponsor Sponsor spn RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization sponsoring some aspect of a resource, e.g., funding research, sponsoring an event.

RDA gebruikt de term Sponsoring body.
UF Sponsoring body
Sponsoring body USE Sponsor
Stage director Toneelregisseur sgd RDA
MARC 21
Contributor A person or organization contributing to a stage resource through the overall management and supervision of a performance.
(Nieuw: januari 2014)
Stage manager Toneelmeester stm MARC 21 A person who is in charge of everything that occurs on a performance stage, and who acts as chief of all crews and assistant to a director during rehearsals.
Standards body Organisatie voor standaarden stn MARC 21 An organization responsible for the development or enforcement of a standard.
Stereotyper Stereotypeur str MARC 21 A person or organization who creates a new plate for printing by molding or copying another printing surface.
Storyteller Verhalenverteller stl RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by relaying a creator's original story with dramatic or theatrical interpretation.

BT Performer
Supporting host Supporter sht MARC 21 A person or organization that supports (by allocating facilities, staff, or other resources) a project, program, meeting, event, data objects, material culture objects, or other entities capable of support.
UF Host, Supporting
Supposed name USE Attributed name
Surveyor Landmeter srv RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a cartographic resource by providing measurements or dimensional relationships for the geographic area represented.
Teacher Leraar tch RDA
MARC 21
Contributor A performer contributing to a resource by giving instruction or providing a demonstration.

BT Performer
UF Instructor
Technical director Technische leiding tcd MARC 21 A person who is ultimately in charge of scenery, props, lights and sound for a production.
Technical draftsman USE Draftsman
Television director Televisieregisseur tld RDA
MARC 21
Contributor A director responsible for the general management and supervision of a television program.

BT Director
(Nieuw: januari 2014)
Television producer Televisieproducent tlp RDA
MARC 21
Contributor A producer responsible for most of the business aspects of a television program.

BT Producer
(Nieuw: januari 2014)
Testifier USE Witness
Thesis advisor Promotiebegeleider ths MARC 21 A person under whose supervision a degree candidate develops and presents a thesis, mémoire, or text of a dissertation.
UF Promoter
Transcriber Transcribeerder trc RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a resource by changing it from one system of notation to another.
For a work transcribed for a different instrument or performing group, see Arranger [arr].
For makers of pen-facsimiles, use Facsimilist [fac].
Translator Vertaler trl RDA
MARC 21
Contributor A person or organization who renders a text from one language into another, or from an older form of a language into the modern form.
Type designer Letterontwerper tyd MARC 21 A person or organization who designed the type face used in a particular item.

UF Designer of type
Typesetter USE Compositor
Typographer Typograaf tyg MARC 21 A person or organization primarily responsible for choice and arrangement of type used in an item. If the typographer is also responsible for other aspects of the graphic design of a book (e.g., Book designer [bkd]), codes for both functions may be needed.
University place Plaats universiteit uvp MARC 21 A place where a university that is associated with a resource is located, for example, a university where an academic dissertation or thesis was presented.
Videographer Medewerker videoproductie vdg MARC 21 A person in charge of a video production, e.g. the video recording of a stage production as opposed to a commercial motion picture. The videographer may be the camera operator or may supervise one or more camera operators.
Do not confuse with cinematographer.

In Appendix I Relationship designators van de RDA Toolkit omvat de term 'director of photography' de in MARC21 gehanteerde termen 'cinematographer' en 'videographer'.
Vocalist (Vervallen januari 2014) USE Singer
Voice actor Stemacteur vac RDA
MARC 21
Contributor An actor contributing to a resource by providing the voice for characters in radio and audio productions and for animated characters in moving image works, as well as by providing voice overs in radio and television commercials, dubbed resources, etc.

BT Actor
(Nieuw: april 2014)
Witness Getuige wit MARC 21 A person who verifies the truthfulness of an event or action.

UF Deponent
UF Eyewitness
UF Observer
UF Onlooker
UF Testifier
Wood engraver Houtgraveur wde MARC 21 A person or organization who makes prints by cutting the image in relief on the end-grain of a wood block.
Woodcutter Houtsnijder wdc MARC 21 A person or organization who makes prints by cutting the image in relief on the plank side of a wood block.
Writer of accompanying material Schrijver begeleidend materiaal wam MARC 21 A person or organization who writes significant material which accompanies a sound recording or other audiovisual material.
Writer of added commentary Schrijver commentaar wac RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or corporate body contributing to an expression of a work by providing an interpretation or critical explanation of the original work.

BT Writer of supplementary textual content
(Nieuw: januari 2014)
Writer of added lyrics Schrijver toegevoegde liedtekst wal RDA
MARC 21
Contributor A writer of words added to an expression of a musical work.
For lyric writing in collaboration with a composer to form an original work, see Lyricist.

(Nieuw: januari 2014)
Writer of added text Schrijver toegevoegde tekst wat RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a non-textual resource by providing text for the non-textual work (e.g., writing captions for photographs, descriptions of maps).

BT Writer of supplementary textual content
NT Writer of added lyrics
(Nieuw: januari 2014)
Writer of afterword Schrijver nawoord n.v.t. RDA Contributor A person, family, or corporate body contributing to an expression of a work by providing an afterword to the original work.

Deze term en relatiecode komen niet voor in MARC 21.
BT Writer of supplementary textual content
Writer of introduction Schrijver inleiding win RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a resource by providing an introduction to the original work.

BT Writer of supplementary textual content
(Nieuw: april 2014)
Writer of postface Schrijver epiloog n.v.t. RDA Contributor A person, family, or corporate body contributing to an expression of a work by providing a postface to the original work.

Deze term en relatiecode komen niet voor in MARC 21.
BT Writer of supplementary textual content
Writer of preface Schrijver voorwoord wpr RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a resource by providing a preface to the original work.

BT Writer of supplementary textual content
(Nieuw: april 2014)
Writer of supplementary textual content Schrijver aanvullende tekstuele bijdrage wst RDA
MARC 21
Contributor A person, family, or organization contributing to a resource by providing supplementary textual content (e.g., an introduction, a preface) to the original work.

NT Writer of added commentary
NT Writer of added text
NT Writer of afterword
NT Writer of introduction
NT Writer of postface
NT Writer of preface
(Nieuw: april 2014)

Relatiecodes met de zwaarte van 'creator'

Het volgende overzicht is gesorteerd op de Nederlandse betekenis van de relatiecodes met de zwaarte van 'creator', gevolgd door de Engelse betekenis en de bijbehorende relatiecode.

Deze algemene inleiding bevat ook nog de volgende tabellen.

- Relatiecodes gesorteerd op code

- Relatiecodes gesorteerd op Nederlandse betekenis

- Relatiecodes gegroepeerd naar context

Nederlandse term Engelse term Code
Architect Architect arc
Auteur Author aut
Auteur scenario Screenwriter aus
Beeldhouwer Sculptor scl
Cartograaf Cartographer ctg
Choreograaf Choreographer chr
Een choreograaf kan ook een 'contributor' zijn!
Componist Composer cmp
Een componist kan ook een 'contributor' zijn!
Designer Designer dsr
Filmmaker Filmmaker fmk
Fotograaf Photographer pht
Geïnterviewde Interviewee ive
Een gïnterviewde kan ook een 'contributor' zijn!
Interviewer Interviewer ivr
Een interviewer kan ook een 'contributor' zijn!
Kunstenaar Artist art
Landschapsarchitect Landscape architect lsa
Librettist Librettist lbt
Praeses Praeses pra
Programmeur Programmer prg
Respondent Respondent rsp
Dit betreft 'respondent' in de volgende betekenis: "A candidate for a degree who defends or opposes a thesis provided by the praeses in an academic disputation."
Samensteller Compiler com
Tekstschrijver Lyricist lyr
Uitvinder Inventor inv
Uitvoerende macht Enacting jurisdiction enj

Waarschijnlijk meest gebruikte relatiecodes

Het volgende overzicht is gesorteerd op de Nederlandse betekenis van de waarschijnlijk meest gebruikte relatiecodes, gevolgd door de Engelse betekenis en de bijbehorende relatiecode. Het is raadzaam om bij het kiezen van relatiecodes niet louter af te gaan om de termen, maar goed te kijken naar de definities die zijn opgenomen in paragraaf Engelse en Nederlandse betekenis van relatiecodes en toelichting.

Deze algemene inleiding bevat ook nog de volgende tabellen.

- Relatiecodes met de zwaarte van 'creator'

- Relatiecodes gesorteerd op code

- Relatiecodes gesorteerd op Nederlandse betekenis

- Relatiecodes gegroepeerd naar context

Nederlandse term Engelse term Code
Acteur Actor act
Arrangeur Arranger arr
Auteur Author aut
Auteur scenario Screenwriter aus
Bewerker Adapter adp
Bijdrager Contributor ctb
Cartograaf Cartographer ctg
Choreograaf Choreographer chr
Colorist Colorist clr
Commentator Commentator cmm
Commentator geschreven tekst Commentator for written text cwt
Componist Composer cmp
Concept Conceptor ccp
Correspondent Correspondent crp
Danser Dancer dnc
Designer Designer dsr
Dirigent Conductor cnd
Fotograaf Photographer pht
Geciteerde auteur Author in quotations or text extracts aqt
Geïnterviewde Interviewee ive
Illustrator Illustrator ill
Inleider etc. Author of introduction, etc. aui
Interviewer Interviewer ivr
Kunstenaar Artist art
Librettist Librettist lbt
Musicus Musician mus
Nawoord, colofon etc. Author of afterword, colophon, etc. aft
Onderzoeker Researcher res
Oorspronkelijke auteur Bibliographic antecedent ant
Opgedragen aan Dedicatee dte
Presentator Speaker spk
Producent Producer pro
Promovendus Dissertant dis
Redacteur Redaktor red
Redacteur / Bezorger / Tekstuitgever Editor edt
Regisseur Director drt
Samensteller Compiler com
Scenarist Scenarist sce
Tekstschrijver Lyricist lyr
Uitgever Publisher pbl
Uitvoerder Performer prf
Vertaler Translator trl
Verteller Narrator nrt
Zanger Singer sng

Relatiecodes gesorteerd op code

Het volgende overzicht is gesorteerd op relatiecode, gevolgd door de Engelse en de Nederlandse betekenis. Het is raadzaam om bij het kiezen van relatiecodes niet louter af te gaan om de termen, maar goed te kijken naar de definities die zijn opgenomen in paragraaf Engelse en Nederlandse betekenis van relatiecodes en toelichting.

Deze algemene inleiding bevat ook nog de volgende tabellen.

- Waarschijnlijk meest gebruikte relatiecodes

- Relatiecodes gesorteerd op Nederlandse betekenis

- Relatiecodes gegroepeerd naar context

Code Engelse term Nederlandse term
abr Abridger Inkorter
(Nieuw: januari 2014)
acp Art copyist Kunstkopiist
act Actor Acteur
adi Art director Art director
(Nieuw: januari 2014)
adp Adapter Bewerker
aft Author of afterword, colophon, etc. Nawoord, colofon etc.
anl Analyst Analist
anm Animator Animator
ann Annotator Annotator
ant Bibliographic antecedent Oorspronkelijke auteur
ape Appellee Gedaagde
(Nieuw: januari 2014)
apl Appellant Aanklager
(Nieuw: januari 2014)
app Applicant Aanvrager
aqt Author in quotations or text extracts Geciteerde auteur
arc Architect Architect
ard Artistic director Artistiek leider
arr Arranger Arrangeur
art Artist Kunstenaar
asg Assignee Gevolmachtigde
asn Associated name Betrokken naam
ato Autographer Signeerder
(Nieuw: januari 2014)
att Attributed name Toegeschreven aan
auc Auctioneer Veilingmeester
aud Author of dialog Auteur dialoog
aui Author of introduction, etc. Inleider etc.
aus Screenwriter Auteur scenario
aut Author Auteur
bdd Binding designer Bandontwerper
bjd Bookjacket designer Ontwerper stofomslag
bkd Book designer Boekontwerper
bkp Book producer Boekenuitgever
blw Blurb writer Schrijver flaptekst
bnd Binder Binder
bpd Bookplate designer Ontwerper ex-libris
brd Broadcaster Zendgemachtigde
(Nieuw: januari 2014)
brl Braille embosser Brailleerder
(Nieuw: januari 2014)
bsl Bookseller Boekverkoper
cas Caster Gieter
(Nieuw: januari 2014)
ccp Conceptor Concept
chr Choreographer Choreograaf
clb Collaborator Medewerker
(Vervallen: januari 2014)
cli Client Cliënt
cll Calligrapher Kalligraaf
clr Colorist Colorist
clt Collotyper Verantwoordelijke voor collotype
cmm Commentator Commentator
cmp Composer Componist
cmt Compositor Letterzetter
cng Cinematographer Cineast
cnd Conductor Dirigent
cns Censor Censor
coe Contestant-appellee Betwister als gedaagde in hoger beroep
col Collector Verzamelaar
com Compiler Samensteller
con Conservator Conservator
cor Collection registrar Registrator
(Nieuw: januari 2014)
cos Contestant Betwister
cot Contestant-appellant Betwister als eiser in hoger beroep
cou Court governed Rechterlijke macht
(Nieuw: januari 2014)
cov Cover designer Omslagontwerper
cpc Copyright claimant Claimer van auteursrecht
cpe Complainant-appellee Eiser als gedaagde in hoger beroep
cph Copyright holder Copyrighthouder
cpl Complainant Eiser
cpt Complainant-appellant Eiser als eiser in hoger beroep
cre Creator Bedenker
crp Correspondent Correspondent
crr Corrector Corrector
crt Court reporter Rechtbankverslaggever
(Nieuw: januari 2014)
csl Consultant Consultant
csp Consultant to a project Consultant bij een project
cst Costume designer Kostuumontwerper
ctb Contributor Bijdrager
cte Contestee-appellee Verdedigende partij als gedaagde in hoger beroep
ctg Cartographer Cartograaf
ctr Contractor Contractant
cts Contestee Verdedigende partij
ctt Contestee-appellant Verdedigende partij als eiser in hoger beroep
cur Curator of an exhibition Conservator tentoonstelling
cwt Commentator for written text Commentator geschreven tekst
dbp Distribution place Plaats distributie
dfd Defendant Gedaagde
dfe Defendant-appellee Gedaagde als gedaagde in hoger beroep
dft Defendant-appellant Gedaagde als eiser in hoger beroep
dgg Degree granting institution Organisatie die academische graad verleent
dgs Degree supervisor Promotor van hogere academische graad
(Nieuw: april 2014)
dis Dissertant Promovendus
dln Delineator Schetser
dnc Dancer Danser
dnr Donor Schenker
dpc Depicted Afgebeelde
dpt Depositor Depositeur
drm Draftsman Technisch tekenaar
drt Director Regisseur
dsr Designer Designer
dst Distributor Verspreider
dtc Data contributor Dataleverancier
dte Dedicatee Opgedragen aan
dtm Data manager Datamanager
dto Dedicator Auteur opdracht
dub Dubious author Dubieuze auteur
edc Editor of compilation Redacteur verzamelwerk
(Nieuw: januari 2014)
edm Editor of moving image work Film editor
(Nieuw: januari 2014)
edt Editor Redacteur / Bezorger / Tekstuitgever
egr Engraver Graveur
elg Electrician Lichttechnicus
elt Electrotyper Galvaniseur
eng Engineer Technicus
enj Enacting jurisdiction Uitvoerende macht
(Nieuw: januari 2014)
etr Etcher Etser
evp Event place Plaats gebeurtenis
(Nieuw: oktober 2014)
exp Expert Expert
fac Facsimilist Maker facsimile
fds Film distributor Filmdistributeur
(Nieuw: januari 2014)
fld Field director Onderzoeksleider
flm Film editor Filmredacteur
fmd Film director Filmregisseur
(Nieuw: januari 2014)
fmk Filmmaker Filmmaker
(Nieuw: januari 2014)
fmo Former owner Vroegere eigenaar
fmp Film producer Filmproducent
(Nieuw: januari 2014)
fpy First party Eerste partij
fnd Funder Financiële ondersteuner
frg Forger Vervalser
gis Geographic information specialist Geografische informatie specialist
his Host institution Gastorganisatie
(Nieuw: januari 2014)
hnr Honoree Geëerde
hst Host Gastheer-presentator
ill Illustrator Illustrator
ilu Illuminator Verluchter
ins Inscriber Opdrachtgever
inv Inventor Uitvinder
isb Issuing body Uitgevende instantie
(Nieuw: januari 2014)
itr Instrumentalist Instrumentalist
ive Interviewee Geïnterviewde
ivr Interviewer Interviewer
jud Judge Rechter
(Nieuw: januari 2014)
jug Jurisdiction governed Rechtsgebied
(Nieuw: januari 2014)
lbr Laboratory Laboratorium
lbt Librettist Librettist
ldr Laboratory director Laboratoriumdirecteur
led Lead Leiding
lee Libelee-appellee Gedaagde in smaadzaak als gedaagde in hoger beroep
lel Libelee Gedaagde in smaadzaak
len Lender Lener
let Libelee-appellant Gedaagde in smaadzaak als eiser in hoger beroep
lgd Lighting designer Ontwerper verlichting
lie Libelant-appellee Aanklager in smaadzaak als gedaagde in hoger beroep
lil Libelant Aanklager in smaadzaak
lit Libelant-appellant Aanklager in smaadzaak als eiser in hoger beroep
lsa Landscape architect Landschapsarchitect
lse Licensee Licentiehouder
lso Licensor Licentiegever
ltg Lithographer Lithograaf
lyr Lyricist Tekstschrijver
mcp Music copyist Muziekkopiist
mfp Manufacture place Plaats vervaardiging
mfr Manufacturer Fabrikant
mdc Metadata contact Contactpersoon metadata
med Medium Medium
(Nieuw: april 2014)
mod Moderator Moderator
mon Monitor Toezichthouder
mrb Marbler Marmeraar
mrk Markup editor Redacteur opmaakcode
msd Musical director Muzikale leiding
mte Metal-engraver Metaalgraveur
mtk Minute taker Notulist
(Nieuw: april 2014)
mus Musician Musicus
nrt Narrator Verteller
opn Opponent Opponent
org Originator Schepper
orm Organizer of meeting Organisator bijeenkomst
osp Onscreen presenter Presentator in beeld
(Nieuw: januari 2014)
oth Other Overig
own Owner Eigenaar
pan Panelist Panellid
(Nieuw: januari 2014)
pat Patron Patroon
pbd Publishing director Manager verantwoordelijk voor uitgavebeleid
pbl Publisher Uitgever
pdr Project director Projectleider
pfr Proofreader Proeflezer
pht Photographer Fotograaf
plt Platemaker Platenmaker
pma Permitting agency Toestemmingsverlener
pmn Production manager Productiemanager
pop Printer of plates Drukker platen
ppm Papermaker Papiermaker
ppt Puppeteer Poppenspeler
pra Praeses Praeses
(Nieuw: januari 2014)
prc Process contact Contactpersoon voor proces
prd Production personnel Personeel voor productie
pre Presenter Presentator
(Nieuw: januari 2014)
prf Performer Uitvoerder
prg Programmer Programmeur
prm Printmaker Maker platen
prn Production company Productiemaatschappij
(Nieuw: januari 2014)
pro Producer Producent
prp Production place Plaats productie
prs Production designer Production designer
(Nieuw: januari 2014)
prt Printer Drukker
prv Provider Leverancier
(Nieuw: oktober 2014)
pta Patent applicant Patentaanvrager
pte Plaintiff -appellee Aanklager als gedaagde in hoger beroep
ptf Plaintiff Aanklager
pth Patent holder Patenthouder
ptt Plaintiff-appellant Aanklager als eiser in hoger beroep
pup Publication place Plaats uitgave
(Nieuw: oktober 2014)
rbr Rubricator Rubricator
rcd Recordist Opnemer
(Nieuw: oktober 2014)
rce Recording engineer Ingenieur opname
rcp Adressee Ontvanger
rdd Radio director Eindredacteur radioprogramma
(Nieuw: januari 2014)
red Redaktor Redacteur
ren Renderer Vertolker (architectuur)
res Researcher Onderzoeker
rev Reviewer Recensent
rpc Radio producer Radioproducent
(Nieuw: januari 2014)
rps Repository Bewaarplaats
rpt Reporter Verslaggever
rpy Responsible party Verantwoordelijke partij
rse Respondent-appellee Gedaagde als gedaagde in hoger beroep
rsg Restager Verantwoordelijke voor opnieuw opvoeren stuk
rsp Respondent Gedaagde
rsr Restorationist Restaurateur
(Nieuw: januari 2014)
rst Respondent-appellant Gedaagde als eiser in hoger beroep
rth Research team head Hoofd onderzoeksteam
rtm Research team member Lid onderzoeksteam
sad Scientific advisor Wetenschappelijk adviseur
sce Scenarist Scenarist
scl Sculptor Beeldhouwer
scr Scribe Kopiist
sds Sound designer Geluidsregisseur
sec Secretary Secretaris
sgd Stage director Toneelregisseur
(Nieuw: januari 2014)
sgn Signer Ondertekenaar
sht Supporting host Supporter
sll Seller Verkoper
(Nieuw: januari 2014)
sng Singer Zanger
spk Speaker Presentator
spn Sponsor Sponsor
spy Second party Tweede partij
srv Surveyor Landmeter
std Set designer Decorontwerper
stg Setting
(Nieuw: oktober 2014)
Setting
stl Storyteller Verhalenverteller
stm Stage manager Toneelmeester
stn Standards body Organisatie voor standaarden
str Stereotyper Stereotypeur
tcd Technical director Technische leiding
tch Teacher Leraar
ths Thesis advisor Promotiebegeleider
tld Television director Televisieregisseur
(Nieuw: januari 2014)
tlp Television producer Televisieproducent
(Nieuw: januari 2014)
trc Transcriber Transcribeerder
trl Translator Vertaler
tyd Type designer Letterontwerper
tyg Typographer Typograaf
uvp University place Plaats universiteit
vac Voice actor Stemacteur
(Nieuw: april 2014)
vdg Videographer Medewerkervideoproductie
voc Vocalist Vocalist
(Vervallen: januari 2014)
wac Writer of added commentary Schrijver commentaar
(Nieuw: januari 2014)
wal Writer of added lyrics Schrijver toegevoegde liedtekst
(Nieuw: januari 2014)
wam Writer of accompanying material Schrijver begeleidend materiaal
wat Writer of added text Schrijver toegevoegde tekst
(Nieuw: januari 2014)
wdc Woodcutter Houtsnijder
wde Wood engraver Houtgraveur
win Writer of introduction Schrijver inleiding
(Nieuw: april 2014)
wit Witness Getuige
wpr Writer of preface Schrijver voorwoord
(Nieuw: april 2014)
wst Writer of supplementary textual content Schrijver aanvullende tekstuele bijdrage
(Nieuw: april 2014)

Relatiecodes gesorteerd op Nederlandse betekenis

Het volgende overzicht is gesorteerd op de Nederlandse betekenis van de relatiecodes, gevolgd door de Engelse betekenis en de bijbehorende relatiecode. Het is raadzaam om bij het kiezen van relatiecodes niet louter af te gaan om de termen, maar goed te kijken naar de definities die zijn opgenomen in paragraaf Engelse en Nederlandse betekenis van relatiecodes en toelichting.

Deze algemene inleiding bevat ook nog de volgende tabellen..

- Relatiecodes met de zwaarte van 'creator'

- Waarschijnlijk meest gebruikte relatiecodes

- Relatiecodes gesorteerd op code

- Relatiecodes gegroepeerd naar context

Nederlandse term Engelse term Code
Aanklager Appellant apl
(Nieuw: januari 2014)
Aanklager Plaintiff ptf
Aanklager als eiser in hoger beroep Plaintiff-appellant ptt
Aanklager als gedaagde in hoger beroep Plaintiff-appellee pte
Aanklager in smaadzaak Libelant lil
Aanklager in smaadzaak als eiser in hoger beroep Libelant-appellant lit
Aanklager in smaadzaak als gedaagde in hoger beroep Libelant-appellee lie
Aanvrager Applicant app
Acteur Actor act
Afgebeelde Depicted dpc
Analist Analyst anl
Animator Animator anm
Annotator Annotator ann
Architect Architect arc
Arrangeur Arranger arr
Art director Art director adi
(Nieuw: januari 2014)
Artistiek leider Artistic director ard
Auteur Author aut
Auteur dialoog Author of dialog aud
Auteur opdracht Dedicator dto
Auteur scenario Screenwriter aus
Bandontwerper Binding designer bdd
Bedenker Creator cre
Beeldhouwer Sculptor scl
Betrokken naam Associated name asn
Betwister Contestant cos
Betwister als eiser in hoger beroep Contestant-appellant cot
Betwister als gedaagde in hoger beroep Contestant-appellee coe
Bewaarplaats Repository rps
Bewerker Adapter adp
Bijdrager Contributor ctb
Binder Binder bnd
Boekenuitgever Book producer bkp
Boekontwerper Book designer bkd
Boekverkoper Bookseller bsl
Brailleerder Braille embosser brl
(Nieuw: januari 2014)
Cartograaf Cartographer ctg
Censor Censor cns
Choreograaf Choreographer chr
Cineast Cinematographer cng
Claimer van auteursrecht Copyright claimant cpc
Cliënt Client cli
Colorist Colorist clr
Commentator Commentator cmm
Commentator geschreven tekst Commentator for written text cwt
Componist Composer cmp
Concept Conceptor ccp
Conservator Conservator con
Conservator tentoonstelling Curator of an exhibition cur
Consultant Consultant csl
Consultant bij een project Consultant to a project csp
Contactpersoon metadata Metadata contact mdc
Contactpersoon voor proces Process contact prc
Contractant Contractor ctr
Copyrighthouder Copyright holder cph
Corrector Corrector crr
Correspondent Correspondent crp
Danser Dancer dnc
Dataleverancier Data contributor dtc
Datamanager Data manager dtm
Decorontwerper Set designer std
Depositeur Depositor dpt
Designer Designer dsr
Dirigent Conductor cnd
Drukker Printer prt
Drukker platen Printer of plates pop
Dubieuze auteur Dubious author dub
Eerste partij First party fpy
Eigenaar Owner own
Eindredacteur radioprogramma Radio director rdd
(Nieuw: januari 2014)
Eiser Complainant cpl
Eiser als eiser in hoger beroep Complainant-appellant cpt
Eiser als gedaagde in hoger beroep Complainant-appellee cpe
Etser Etcher etr
Expert Expert exp
Fabrikant Manufacturer mfr
Film editor Editor of moving image work edm
(Nieuw: januari 2014)
Filmdistributeur Film distributor fds
(Nieuw: januari 2014)
Filmmaker Filmmaker fmk
(Nieuw: januari 2014)
Filmproducent Film producer fmp
(Nieuw: januari 2014)
Filmredacteur Film editor flm
Filmregisseur Film director fmd
(Nieuw: januari 2014)
Financiële ondersteuner Funder fnd
Fotograaf Photographer pht
Galvaniseur Electrotyper elt
Gastheer-presentator Host hst
Gastorganisatie Host institution his
(Nieuw: januari 2014)
Geciteerde auteur Author in quotations or text abstracts aqt
Gedaagde Appellee ape
(Nieuw: januari 2014)
Gedaagde Defendant dfd
Gedaagde Respondent rsp
Gedaagde als eiser in hoger beroep Defendant-appellant dft
Gedaagde als eiser in hoger beroep Respondent-appellant rst
Gedaagde als gedaagde in hoger beroep Defendant-appellee dfe
Gedaagde als gedaagde in hoger beroep Respondent-appellee rse
Gedaagde in smaadzaak Libelee lel
Gedaagde in smaadzaak als eiser in hoger beroep Libelee-appellant let
Gedaagde in smaadzaak als gedaagde in hoger beroep Libelee-appellee lee
Geëerde Honoree hnr
Geïnterviewde Interviewee ive
Geluidsregisseur Sound designer sds
Geografische informatie specialist Geographic information specialist gis
Getuige Witness wit
Gevolmachtigde Assignee asg
Gieter Caster cas
(Nieuw: januari 2014)
Graveur Engraver egr
Hoofd onderzoeksteam Research team head rth
Houtgraveur Wood engraver wde
Houtsnijder Woodcutter wdc
Illustrator Illustrator ill
Ingenieur opname Recording engineer rce
Inkorter Abridger abr
(Nieuw: januari 2014)
Inleider etc. Author of introduction, etc. aui
Instrumentalist Instrumentalist itr
Interviewer Interviewer ivr
Kalligraaf Calligrapher cll
Kopiist Scribe scr
Kostuumontwerper Costume designer cst
Kunstenaar Artist art
Kunstkopiist Art copyist acp
Laboratorium Laboratory lbr
Laboratoriumdirecteur Laboratory director ldr
Landmeter Surveyor srv
Landschapsarchitect Landscape architect lsa
Leiding Lead led
Lener Lender len
Leraar Teacher tch
Letterontwerper Type designer tyd
Letterzetter Compositor cmt
Leverancier Provider prv
(Nieuw: oktober 2014)
Librettist Librettist lbt
Licentiegever Licensor lso
Licentiehouder Licensee lse
Lichttechnicus/elektricien Electrician elg
Lid onderzoeksteam Research team member rtm
Lithograaf Lithographer ltg
Maker facsimile Facsimilist fac
Maker platen Printmaker prm
Manager verantwoordelijk voor uitgavebeleid Publishing director pbd
Marmeraar Marbler mrb
Medewerker Collaborator clb
(Vervallen: januari 2014)
Medewerker videoproductie Videographer vdg
Medium Medium med
(Nieuw: april 2014)
Metaalgraveur Metal-engraver mte
Moderator Moderator mod
Musicus Musician mus
Muziekkopiist Music copyist mcp
Muzikale leiding Musical director msd
Nawoord, colofon etc. Author of afterword, colophon, etc. aft
Notulist Minute taker mtk
(Nieuw: april 2014)
Omslagontwerper Cover designer cov
Onderzoeker Researcher res
Onderzoeksleider Field director fld
Ondertekenaar Signer sgn
Ontvanger Adressee rcp
Ontwerper ex-libris Bookplate designer bpd
Ontwerper stofomslag Bookjacket designer bjd
Ontwerper verlichting Lighting designer lgd
Oorspronkelijke auteur Bibliographic antecedent ant
Opdrachtgever Inscriber ins
Opgedragen aan Dedicatee dte
Opnemer Recordist rcd
(Nieuw: oktober 2014)
Opponent Opponent opn
Organisatie die academische graad verleent Degree granting institution dgg
Organisatie voor standaarden Standards body stn
Organisator bijeenkomst Organizer of meeting orm
Overig Other oth
Panellid Panelist pan
(Nieuw: januari 2014)
Papiermaker Papermaker ppm
Patentaanvrager Patent applicant pta
Patenthouder Patent holder pth
Patroon Patron pat
Personeel voor productie Production personnel prd
Plaats distributie Distribution place dbp
Plaats productie Production place prp
Plaats universiteit University place uvp
Plaats gebeurtenis Event place evp
(Nieuw: oktober 2014)
Plaats uitgave Publication place pup
(Nieuw: oktober 2014)
Plaats vervaardiging Manufacture place mfp
Platenmaker Platemaker plt
Poppenspeler Puppeteer ppt
Praeses Praeses pra
(Nieuw: januari 2014)
Presentator Presenter pre
(Nieuw: januari 2014)
Presentator Speaker spk
Presentator in beeld Onscreen presenter osp
(Nieuw: januari 2014)
Producent Producer pro
Productiemaatschappij Production company prn
(Nieuw: januari 2014)
Productiemanager Production manager pmn
Production designer Production designer prs
(Nieuw: januari 2014)
Proeflezer Proofreader pfr
Programmeur Programmer prg
Projectleider Project director pdr
Promotiebegeleider Thesis advisor ths
Promotor van hogere academische graad Degree supervisor dgs
(Nieuw: april 2014)
Promovendus Dissertant dis
Radioproducent Radio producer rpc
(Nieuw: januari 2014)
Recensent Reviewer rev
Rechtbankverslaggever Court reporter crt
(Nieuw: januari 2014)
Rechter Judge jud
(Nieuw: januari 2014)
Rechterlijke macht Court governed cou
(Nieuw: januari 2014)
Rechtsgebied Jurisdiction governed jug
(Nieuw: januari 2014)
Redacteur Redaktor red
Redacteur / Bezorger / Tekstuitgever Editor edt
Redacteur opmaakcode Markup editor mrk
Redacteur verzamelwerk Editor of compilation edc
(Nieuw: januari 2014)
Regisseur Director drt
Registrator Collection registrar cor
(Nieuw: januari 2014)
Restaurateur Restorationist rsr
(Nieuw: januari 2014)
Rubricator Rubricator rbr
Samensteller Compiler com
Scenarist Scenarist sce
Schenker Donor dnr
Schepper Originator org
Schetser Delineator dln
Schrijver aanvullende tekstuele bijdrage Writer of supplementary textual content wst
(Nieuw: april 2014)
Schrijver begeleidend materiaal Writer of accompanying material wam
Schrijver commentaar Writer of added commentary wac
(Nieuw: januari 2014)
Schrijver flaptekst Blurb writer blw
Schrijver inleiding Writer of introduction win
(Nieuw: april 2014)
Schrijver toegevoegde liedtekst Writer of added lyrics wal
(Nieuw: januari 2014)
Schrijver toegevoegde tekst Writer of added text wat
(Nieuw: januari 2014)
Schrijver voorwoord Writer of preface wpr
(Nieuw: april 2014)
Secretaris Secretary sec
Setting Setting stg
(Nieuw: oktober 2014)
Signeerder Autographer ato
(Nieuw: januari 2014)
Sponsor Sponsor spn
Stemacteur Voice actor vac
(Nieuw: april 2014)
Stereotypeur Stereotyper str
Supporter Supporting host sht
Technicus Engineer eng
Technisch tekenaar Draftsman drm
Technische leiding Technical director tcd
Tekstschrijver Lyricist lyr
Televisieproducent Television producer tlp
(Nieuw: januari 2014)
Televisieregisseur Television director tld
(Nieuw: januari 2014)
Toegeschreven aan Attributed name att
Toestemmingsverlener Permitting agency pma
Toezichthouder Monitor mon
Toneelmeester Stage manager stm
Toneelregisseur Stage director sgd
(Nieuw: januari 2014)
Transcribeerder Transcriber trc
Tweede partij Second party spy
Typograaf Typographer tyg
Uitgevende instantie Issuing body isb
(Nieuw: januari 2014)
Uitgever Publisher pbl
Uitvinder Inventor inv
Uitvoerder Performer prf
Uitvoerende macht Enacting jurisdiction enj
(Nieuw: januari 2014)
Veilingmeester Auctioneer auc
Verantwoordelijke partij Responsible party rpy
Verantwoordelijke voor collotype Collotyper clt
Verantwoordelijke voor opnieuw opvoeren stuk Restager rsg
Verdedigende partij Contestee cts
Verdedigende partij als eiser in hoger beroep Contestee-appellant ctt
Verdedigende partij als gedaagde in hoger beroep Contestee-appellee cte
Verkoper Seller sll
(Nieuw: januari 2014)
Verluchter Illuminator ilu
Verslaggever Reporter rpt
Verspreider Distributor dst
Vertaler Translator trl
Verhalenverteller Storyteller stl
Verteller Narrator nrt
Vertolker (architectuur) Renderer ren
Vervalser Forger frg
Verzamelaar Collector col
Vocalist Vocalist voc
(Vervallen: januari 2014)
Vroegere eigenaar Former owner fmo
Wetenschappelijk adviseur Scientific advisor sad
Zanger Singer sng
Zendgemachtigde Broadcaster brd
(Nieuw: januari 2014)

Relatiecodes gegroepeerd naar context

Het volgende overzicht is gegroepeerd naar de context waarin deze rollen waarschijnlijk het meest of bijna uitsluitend zullen voorkomen. Het is raadzaam om bij het kiezen van relatiecodes niet louter af te gaan om de termen, maar goed te kijken naar de definities die zijn opgenomen in paragraaf Engelse en Nederlandse betekenis van relatiecodes en toelichting.

Deze algemene inleiding bevat ook nog de volgende tabellen..

- Relatiecodes met de zwaarte van 'creator'

- Waarschijnlijk meest gebruikte relatiecodes

- Relatiecodes gesorteerd op code

- Relatiecodes gesorteerd op Nederlandse betekenis

Code term Nederlandse term
Algemeen
ann Annotator
aut Auteur
aud Auteur dialoog
dto Auteur opdracht
cre Bedenker
asn Betrokken naam
adp Bewerker
ctb Bijdrager
cns Censor
cli Cliënt
cmm Commentator
ccp Concept
dpt Depositeur
dub Dubieuze auteur
fnd Financiële ondersteuner
his Gastorganisatie
(Nieuw: januari 2014)
aqt Geciteerde auteur
hnr Geëerde
ive Geïnterviewde
gis Geografische informatie specialist
abr Inkorter
(Nieuw: januari 2014)
aui Inleider etc.
ivr Interviewer
tch Leraar
clb Medewerker
(Vervallen: januari 2014)
med Medium
(Nieuw: april 2014)
mod Moderator
aft Nawoord, colofon etc.
mtk Notulist
(Nieuw: april 2014)
sgn Ondertekenaar
ant Oorspronkelijke auteur
ins Opdrachtgever
dte Opgedragen aan
stn Organisatie voor standaarden
orm Organisator bijeenkomst
oth Overig
pat Patroon
evp Plaats gebeurtenis
(Nieuw: oktober 2014)
pfr Proeflezer
prg Programmeur
rev Recensent
red Redacteur
edt Redacteur / Bezorger / Tekstuitgever
edc Redacteur verzamelwerk
(Nieuw: januari 2014)
cor Registrator
(Nieuw: januari 2014)
com Samensteller
org Schepper
wst Schrijver aanvullende tekstuele bijdrage
(Nieuw: april 2014)
wac Schrijver commentaar
(Nieuw: januari 2014)
blw Schrijver flaptekst
win Schrijver inleiding
(Nieuw: april 2014)
wat Schrijver toegevoegde tekst
(Nieuw: januari 2014)
wpr Schrijver voorwoord
(Nieuw: april 2014)
sec Secretaris
ato Signeerder
(Nieuw: januari 2014)
sht Supporter
lyr Tekstschrijver
att Toegeschreven aan
inv Uitvinder
stl Verhalenverteller
sll Verkoper
(Nieuw: januari 2014)
rpt Verslaggever
trl Vertaler
nrt Verteller
(Blad)muziek, bewegend beeld (film e.d.), toneel, radio, tv e.d.
act Acteur
anm Animator
arr Arrangeur
adi Art director
(Nieuw: januari 2014)
ard Artistiek leider
aud Auteur dialoog
aus Auteur scenario
chr Choreograaf
cng Cineast
cmp Componist
dnc Danser
std Decorontwerper
cnd Dirigent
rdd Eindredacteur radioprogramma
(Nieuw: januari 2014)
edm Film editor
(Nieuw: januari 2014)
fmk Filmmaker
(Nieuw: januari 2014)
fmp Filmproducent
(Nieuw: januari 2014)
flm Filmredacteur
fmd Filmregisseur
(Nieuw: januari 2014)
hst Gastheer-presentator
sds Geluidsregisseur
rce Ingenieur opname
itr Instrumentalist
cst Kostuumontwerper
lbt Librettist
elg Lichttechnicus
vdg Medewerker videoproductie
mus Musicus
msd Muzikale leiding
lgd Ontwerper verlichting
rcd Opnemer
(Nieuw: oktober 2014)
pan Panellid
(Nieuw: januari 2014)
prd Personeel voor productie
ppt Poppenspeler
pre Presentator
(Nieuw: januari 2014)
spk Presentator
osp Presentator in beeld
(Nieuw: januari 2014)
pro Producent
prn Productiemaatschappij
(Nieuw: januari 2014)
pmn Productiemanager
prs Production designer
(Nieuw: januari 2014)
rpc Radioproducent
(Nieuw: januari 2014)
drt Regisseur
sce Scenarist
wam Schrijver begeleidend materiaal
wal Schrijver toegevoegde liedtekst
(Nieuw: januari 2014)
stg Setting
(Nieuw: oktober 2014)
vac Stemacteur
(Nieuw: april 2014)
eng Technicus
tcd Technische leiding
tlp Televisieproducent
(Nieuw: januari 2014)
tld Televisieregisseur
(Nieuw: januari 2014)
stm Toneelmeester
sgd Toneelregisseur
(Nieuw: januari 2014)
prf Uitvoerder
rsg Verantwoordelijke voor opnieuw opvoeren stuk
stl Verhalenverteller
voc Vocalist
(Vervallen: januari 2014)
sng Zanger
brd Zendgemachtigde
(Nieuw: januari 2014)
Brieven
crp Correspondent
rcp Ontvanger
Cartografie
ctg Cartograaf
srv Landmeter
lsa Landschapsarchitect
Handschriften
cwt Commentator geschreven tekst
crr Corrector
scr Kopiist
mcp Muziekkopiist
rbr Rubricator
Kunst e.d.
dpc Afgebeelde
arc Architect
scl Beeldhouwer
rps Bewaarplaats
con Conservator
cur Conservator tentoonstelling
own Eigenaar
exp Expert
art Kunstenaar
acp Kunstkopiist
dnr Schenker
auc Veilingmeester
ren Vertolker (architectuur)
frg Vervalser
col Verzamelaar
fmo Vroegere eigenaar
Grafische vormgeving e.d.
bdd Bandontwerper
bnd Binder
bkd Boekontwerper
brl Brailleerder
(Nieuw: januari 2014)
clr Colorist
dsr Designer
etr Etser
pht Fotograaf
cas Gieter
(Nieuw: januari 2014)
egr Graveur
wde Houtgraveur
wdc Houtsnijder
ill Illustrator
cll Kalligraaf
tyd Letterontwerper
ltg Lithograaf
fac Maker facsimile
mrb Marmeraar
mte Metaalgraveur
cov Omslagontwerper
bpd Ontwerper ex-libris
bjd Ontwerper stofomslag
ppm Papiermaker
mrk Redacteur opmaakcode
rsr Restaurateur
(Nieuw: januari 2014)
dln Schetser
drm Technisch tekenaar
trc Transcribeerder
tyg Typograaf
clt Verantwoordelijke voor collotype
ilu Verluchter
Productie en verspreiding
bkp Boekenuitgever
bsl Boekverkoper
prt Drukker
pop Drukker platen
mfr Fabrikant
fds Filmdistributeur
(Nieuw: januari 2014)
elt Galvaniseur
cmt Letterzetter
prv Leverancier
(Nieuw: oktober 2014)
prm Maker platen
pbd Manager verantwoordelijk voor uitgavebeleid
dbp Plaats distributie
prp Plaats productie
pup Plaats uitgave
(Nieuw: oktober 2014)
mfp Plaats vervaardiging
plt Platenmaker
str Stereotypeur
isb Uitgevende instantie
(Nieuw: januari 2014)
pbl Uitgever
dst Verspreider
Projecten, onderzoek e.d.
anl Analist
csl Consultant
csp Consultant bij een project
mdc Contactpersoon metadata
prc Contactpersoon voor proces
dtc Dataleverancier
dtm Datamanager
rth Hoofd onderzoeksteam
lbr Laboratorium
ldr Laboratoriumdirecteur
led Leiding
rtm Lid onderzoeksteam
res Onderzoeker
fld Onderzoeksleider
pdr Projectleider
sad Wetenschappelijk adviseur
Universiteiten e.d.
opn Opponent
dgg Organisatie die academische graad verleent
uvp Plaats universiteit
pra Praeses
(Nieuw: januari 2014)
ths Promotiebegeleider
dgs Promotor van hogere academische graad
(Nieuw: april 2014)
dis Promovendus
Juridische zaken
apl Aanklager
(Nieuw: januari 2014)
ptf Aanklager
ptt Aanklager als eiser in hoger beroep
pte Aanklager als gedaagde in hoger beroep
lil Aanklager in smaadzaak
lit Aanklager in smaadzaak als eiser in hoger beroep
lie Aanklager in smaadzaak als gedaagde in hoger beroep
app Aanvrager
cos Betwister
cot Betwister als eiser in hoger beroep
coe Betwister als gedaagde in hoger beroep
cpc Claimer van auteursrecht
ctr Contractant
cph Copyrighthouder
fpy Eerste partij
cpl Eiser
cpt Eiser als eiser in hoger beroep
cpe Eiser als gedaagde in hoger beroep
dfd Gedaagde
ape Gedaagde
(Nieuw: januari 2014)
rsp Gedaagde
dft Gedaagde als eiser in hoger beroep
rst Gedaagde als eiser in hoger beroep
dfe Gedaagde als gedaagde in hoger beroep
rse Gedaagde als gedaagde in hoger beroep
lel Gedaagde in smaadzaak
let Gedaagde in smaadzaak als eiser in hoger beroep
lee Gedaagde in smaadzaak als gedaagde in hoger beroep
wit Getuige
asg Gevolmachtigde
len Lener
lso Licentiegever
lse Licentiehouder
pta Patentaanvrager
pth Patenthouder
crt Rechtbankverslaggever
(Nieuw: januari 2014)
jud Rechter
(Nieuw: januari 2014)
cou Rechterlijke macht
(Nieuw: januari 2014)
jug Rechtsgebied
(Nieuw: januari 2014)
spn Sponsor
pma Toestemmingsverlener
mon Toezichthouder
spy Tweede partij
enj Uitvoerende macht
(Nieuw: januari 2014)
rpy Verantwoordelijke partij
cts Verdedigende partij
ctt Verdedigende partij als eiser in hoger beroep
cte Verdedigende partij als gedaagde in hoger beroep