Naam: Annotatie: relatie klein/groot
Herkomst: Elke bron
Toelichting RDA
Toelichting FOBID RT
Toelichting RDA: Standaardteksten
Citaten in annotaties
Standaardteksten
Binnen RDA records worden in annotaties geen afkortingen meer gebruikt. Onderstaand overzicht biedt een overzicht van de enkele Nederlandse standaardteksten plus een Engelse vertaling voor records met de taal van catalogisering Engels.
Nederlandse standaardtekst Engele standaardtekst
In: In:
Overdruk uit: Reprinted from:
Speciaal nummer van: Special issue of:
Supplement op: Supplement to:
Citaten in annotaties
Binnen annotaties worden geciteerde gegevens tussen quotes vermeld. Dit geldt niet voor titels van publicaties, namen van auteurs e.d.

Voorbeeld (met quotes)
4207 Tekst op achterflap: "«tekst achterflap»"

Voorbeelden (zonder quotes)
4205 Bevat: «Titel1» / «auteur1» ...
4243 Vertaling van: «titel». - «plaats van uitgave» : «uitgever», «jaar van uitgave»
Toelichting FOBID RT:

Algemene richtlijnen: RT/NS par 124, RT/S par 163, Secties, supplementen en edities van seriële publicaties, registers / FOBID, Hoofdcommissie Catalogiseren. Den Haag, 1996

In kmc 4241 worden annotaties geplaatst betreffende relaties van een kleiner naar een groter geheel. Als een publicatie wordt beschreven die onderdeel is van, of hiërarchisch gezien op een lager niveau staat dan een andere publicatie, wordt de relatie tussen de twee beschrijvingen gelegd via kmc 4241. In kmc 4241 wordt dan ook in principe altijd de titel van de gerelateerde publicatie(s) vermeld.
Hierbij is het niet van belang of er enige tijd zit tussen de publicatie van het grotere geheel enerzijds en het onderdeel anderzijds. Dit betekent dat relaties van een kleiner naar een groter geheel tevens chronologisch van aard kunnen zijn. In dergelijke gevallen kan de volgende tekst in kmc 4241 worden gebruikt: Oorspronkelijk verschenen in:.

Bij seriële publicaties wordt verwezen naar de titel zoals deze in kmc 4000 voorkomt, niet naar vorm van de key-title (kmc 3230).

Overdr. uit

De standaardtekst "Overdr. uit" wordt gebruikt wanneer een publicatie bestaat uit een overdruk of overdrukken uit een andere publicatie. Achter deze tekst wordt de titel vermeld van de publicatie of publicaties waaraan de overdruk(ken) is (zijn) ontleend. Achter de titel plaatst men de paginering voorafgegaan door ";_".

Voorbeeld

4241 Overdr. uit: Handboek der psychologie; p. 61-80

Bij overdruk(ken) uit een tijdschrift wordt de paginering van het tijdschrift opgenomen na een eventueel aanwezige kwalificatie bij de titel en/of het ISSN. Wanneer kwalificatie en ISSN ontbreken, wordt de paginering achter de titel geplaatst. Voorafgaand aan de paginering worden de verdere gegevens van het tijdschrift vermeld, zoveel mogelijk in de volgorde van de onderdelen van kmc 7120 (zie PAR 355 ).

Voorbeeld

4241 Overdr. uit: Economic bulletin <Accra>; vol. 12, no. 4 (april 1962), p. 18-31

Bij overdrukken uit verschillende tijdschriften of verschillende overdrukken uit een tijdschrift worden de paginering en verdere tijdschriftgegevens weggelaten.

Voorbeeld

4241 Overdr. uit: Behavioral medicine + en: Practical psychology for physicians

Deze methode wordt tevens toegepast wanneer een seriële publicatie uitsluitend overdrukken bevat.

Voorbeeld

4241 Overdr. uit: Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid

...overdr. uit

Voorbeeld

4241 Sedert 1904 overdr. uit: Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen

Suppl. op

De standaardtekst "Suppl. op" wordt gebruikt wanneer een publicatie een supplement is op een andere publicatie. De terminologie die de publicatie zelf gebruikt ter aanduiding van het begrip "supplement" wordt niet letterlijk overgenomen, maar vervangen door "Suppl. op".

Teksten als "Bijlage van" of "Bijblad bij" worden dan ook niet toegepast.

Voorbeelden

4241 Van 1912-1918 suppl. op: Acta neurochirurgica, ISSN 0001-6268

4000 @Advances in physics
4241 Suppl. op: Philosophical magazine, ISSN 0031-8086
in combinatie met:
4000 @Philosophical magazine
4242 Met suppl.: Advances in physics

Als een publicatie waarnaar in kmc 4241 wordt verwezen, als apart record voorkomt, wordt geen titelverdubbeling in kmc 326X met de titel van kmc 4241 ingevoerd.

Onderdelen van o.a. boekmaterialen

Voor een algemene inleiding op de relateertechniek bij Onderdeelbeschrijvingen zie PAR 010 .

De kmc's 1620 en 4241 worden gebruikt voor het invoeren van de referentie vanuit het onderdeel naar de koepeltitel. In kmc 1620 gebeurt dat via het PPN van die koepeltitel, in kmc 4241 via de titel (als tekst) van de koepeltitel. Beide kmc's mogen samen in één beschrijving voorkomen.

Inkmc 4241 wordt de referentie naar de koepeltitel opgebouwd uit een aantal vaste elementen. Achter de vaste voorlooptekst "In:_" wordt de titel van de koepeltitel vermeld, eventueel gevolgd door de auteursvermelding (behalve bij OSP's).

De referentie hoeft qua uitgebreidheid uiteraard niet gelijk te zijn aan de volledige ISBD beschrijving; het gaat erom dat helder moet zijn naar welke koepeltitel wordt verwezen. Als het vanuit die optiek noodzakelijk is, kan de referentie worden aangevuld met andere elementen, zoals editieveld en impressum. Deze elementen worden onderling onderscheiden via ISBD interpunctie en als geheel als kwalificerende informatie tussen vishaken ingevoerd.

Als de referentie verwijst naar een deel van een meerdelige publicatie wordt de betreffende deelaanduiding, bestaande uit een nummer en/of deeltitel, toegevoegd aan de referentie.

Voorbeeld

4000 De @vrouwenroman gespiegeld / Menno ter Braak
4241 In: Verzameld werk / Menno ter Braak (Kronieken; dl. 5)
4060 p. 529-536
3000 Menno/ter@Braak

Illustratief materiaal (1e positie van kmc 0500 = I)

Kmc 4241 wordt gebruikt voor de titel van het boek of manuscript waarin de beschreven afbeelding is opgenomen, aangevuld met het bibliografisch formaat. Het kenmerk bestaat uit de volgende elementen:

Bij miniaturen: In: auteur. titel (nadere aanduiding)

Bij houtsneden: In: auteur. titel [nadere aanduiding] [formaat]

Het cijfer van het bibliografisch formaat wordt altijd gevolgd door een kleine letter o (Quarto: 4o)

Voorbeeld:

4241 In: Giovanni Boccacio. Decamerone [4o]

Het gebruik van een PPN is toegestaan om de relatie tussen illustratief materiaal te leggen.

Voorbeeld

4241 Volledige afbeelding: !ppn!@Plattegrond van Rotterdam

Tijdschriftartikelen

Link naar de tijdschrifttitel d.m.v. de standaardtekst 'In:_' gevolgd door het PPN van het tijdschrift.

Online Contents artikelen

Link naar de tijdschrifttitel d.m.v. de standaardtekst 'In:_' gevolgd door het PPN van het tijdschrift.

Het sorteerveld, tussen procenttekens, wordt automatisch gegenereerd. Deze sorteerstring wordt opgebouwd uit subvelden van kmc 4070 .

Standaardteksten: 
  • Overdr. uit:
  • ... overdr. uit:
  • Suppl. op:
  • ... suppl. op:
  • Speciaal nr. van:
  • In:
Invoer:

Het kenmerk bestaat uit de volgende elementen:

Een standaardtekst afgesloten met :_ (dubbele punt, spatie).

In het tweede onderdeel wordt altijd de titel van de publicatie waarmee de relatie wordt gelegd, vermeld. Andere titelgegevens en verantwoordelijkheidsvermelding worden in principe weggelaten, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter identificatie van de publicatie.

Een eventuele kwalificatie bij de titel, omgeven door _« » (spatie gevolgd door vishaak aan het begin en een afsluitende vishaak) wordt gebruikt voor het vermelden van een korte toelichting om de hoofdtitel waarmee een relatie wordt gelegd te identificeren of aan te vullen.

NB Om technische redenen worden er dubbele vishaken getoond; bij het invoeren dienen er enkele viskaken te worden gebruikt.

Overige gegevens worden zoveel mogelijk volgens ISBD interpunctie ingevoerd.

Een eventueel ISSN bij de titel, voorafgegaan door ,_ISSN_ (komma, spatie, de tekst ISSN, spatie). Bij monografische relaties wordt dit onderdeel niet ingevuld. De interpunctie ,_ISSN_ (komma, spatie, ISSN, spatie) die bij invoer wordt gebruikt ter inleiding van het ISSN, wordt in diverse presentaties en uitvoer vervangen door _=_ISSN_ (spatie, is-gelijk-teken, spatie, ISSN, spatie). Het in RT/S par 143 gemaakte onderscheid tussen bekende en niet bekende key-titles wordt niet gevolgd.

Een eventuele tweede en volgende standaardtekst, elk ingeleid door _+_ (spatie, plus, spatie) en afgesloten door :_ (dubbele punt, spatie).

Deze standaardtekst wordt gevolgd door de volgende titel.

Ontbreekt de voorafgaande standaardtekst, dan wordt de titel voorafgegaan door _+_ (spatie, plus, spatie).

Ook aan de eventuele tweede en volgende titel kunnen een kwalificatie en overige ISBD gegevens waaronder een ISSN worden toegevoegd.

Herhaald:

Herhaalbaar

Online Contents artikelen

Niet herhaalbaar

Relaties:

Kmc 4242 (annotatie: relatie groot/klein)

Nota bene:

De verbindende interpunctie _+_ wordt in diverse presentaties (ISBD e.d.) vervangen door ,_ (komma, spatie).

In het verleden zijn bij de kmc's 424X speciale coderingen verplicht geweest, die aan de standaardtekst voorafgingen. Deze coderingen worden niet meer gebruikt, en mogen niet meer worden ingevoerd.

Als een van/tot structuur wordt gebruikt in een der 424X annotaties, moet men het streepje toepassen (-) in de betekenis van "tot en met". Zo betekent 1940-1941 1940 tot en met 1941, dus twee volledige jaren.

Bij tijdschriftartikelen is het gebruik van een PPN toegestaan om de relatie met het tijdschrift te leggen.Dit geldt verder alleen nog voor het leggen van relaties tussen illustratief materiaal.

Voorbeelden:
4241 Suppl. op: Philosophical magazine, ISSN 0031-8086
4241 In: Bulletin / Association for literary and linguistic computing, ISSN 0305-9855
Online Contents artikel
4241 In: !800353765!@Bouw : centraal weekblad voor het bouwwezen, ISSN 0366-2330%200300000580005974%
Illustratief materiaal
4000 @Plattegrond van Rotterdam
4242 Detail:!ppn!@Galgenveld op plattegrond Rotterdam
in combinatie met:
4000 @Galgenveld op plattegrond Rotterdam
4241 Volledige afbeelding: !ppn!@Plattegrond van Rotterdam